Porteføljeplanen for Petroleum

Tiltak

Delmål (brukermål) Egne tiltak Forventes oppnådd gjennom øvrig innsats
 • Trygge og sikre arbeidsplasser i leverandørindustrien
 • Utvikling i leverandørindustrien basert på forskning og teknologiutvikling
 • Effektiv og miljøvennlig verdiskaping på norsk sokkel i flere generasjoner
 • Olje- og gassindustrien i Norge reduserer sine klimagassutslipp med 40%* innen 2030, og nær null innen 2050
 • Overføring av kunnskap, kompetanse, teknologi og samarbeid på tvers av næringer
 • Forsvarlig forvaltning av de norske petroleumsressursene i åpnede områder
 • Petroleumsvirksomheten skal være verdensledende på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Ingen utslipp til sjø og land som kan føre til miljøskade

Utlysninger: 

 • Kompetanseprosjekter
 • Innovasjonsprosjekter
 • Demonstrasjonsprosjekte
 • Petrosenter 


Andre tiltak

 • Akselerere teknologibruk gjennom møteplasser
 • Målrettet prioritering av reduksjon av klimagassutslipp og nullutslippsteknologi i alle utlysninger
 • Stimulere til samfinansiering på tvers av porteføljer

Utlysninger:

 • Kompetanseprosjekter
 • Forskerprosjekter
 • Innovasjonsprosjekter
 • Demonstrasjonsprosjekter
 • Petrosenter Andre tiltak:
 • Utvikle oppdatert kunnskapsgrunnlag på arbeidsmiljø og storulykker
SkatteFunn Innovasjonsprosjekter hos PSENERGI Havteknologiprosjekter hos PSHAV SFI Nærings-PhD Infrastruktur
SFI
Forskerprosjekter hos PSHAV
 • Forskningsorganisasjoner i Norge utfører petroleumsrelevant forskning av høy kvalitet
 • Høy deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid
 • Ny teknologi og kompetanse tas raskere i bruk i petroleumsnæringen
 • Næringsutvikling basert på digital teknologi og nye forretningsmodeller
 • God kjønnsbalanse i leverandørindustrien og i relevante forskningsmiljøer

Utlysninger:

 • Kompetanseprosjekter
 • Forskerprosjekter
 • Innovasjonsprosjekter
 • Demonstrasjonsprosjekter
 • Petrosenter
 • Fellesutlysninger med Russland
 • Fellesutlysninger med Brasil
 • ERA-net

Andre tiltak:

 • Vurdere samarbeid omkring FoU med andre land
 • Næringsrettet samarbeid med Canada
 • Gjennomføre tiltak som gir bedre kjønnsbalanse
 • Vurdere relevante EU-initiativ
INTPART
Infrastruktur
SFI
SFF
EU-satsinger

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 09.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.