Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Investeringsmål

Investeringsmålene består av hovedmål og delmål. Hovedmålene er av typen samfunnsmål, mens delmålene er av typen brukermål iht DFØ sine retningslinjer. Porteføljeplanen for Industri og Tjenestenæringer har identifisert/formulert følgende samfunnsmål:

 1. Fornyelse av etablert næringsliv og etablering av nytt næringsliv i hele landet
 2. Etablering av nye nasjonale verdikjeder – utvidelse av eksisterende verdikjeder
 3. Et bærekraftig norsk næringsliv og grønn innovasjon
 4. Et kunnskapsbasert og produktivt samfunn

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i innovasjonssystemet, forskningsmiljøene, næringslivet, offentlige sektor og sivilsamfunnet, sammen både i tradisjonelle og i mer kreative samarbeidskonstellasjoner som frambringer banebrytende og nyttig forskning og innovasjoner for å kunne nå samfunnsmålene. Veien til samfunnsmålene går derfor via disse brukerne eller aktørene i innovasjonssystemet. Porteføljeplanen opererer med følgende brukermål:

 • Bedrifter investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning
 • Bedrifter bruker bærekraft og det grønne skifte til å styrke sin konkurransekraft
 • Bedrifter bruker forskning som grunnlag for å etablere nye forretningsområder og bevege seg oppover i verdikjedene
 • Bedrifter deltar i verdikjedesamarbeid om forskning og innovasjon med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner, for å styrke både sin egen og verdikjedens totale konkurransekraft
 • Universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak investerer og bygger kvalitet og kapasitet innenfor felt som er viktige for norsk næringsliv
 • Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor samarbeider for omstilling, digitalisering og økt konkurransekraft.
 • Forskningsinstitusjoner kommersialiserer grensesprengende forskningsresultater
 • Private kapitalaktører investerer i forskning- og kunnskapsbaserte bedrifter
 • Offentlig sektor bruker innovative offentlige anskaffelser for å adressere egne behov og utfordringer og samtidig skape et marked for norske bedrifter

Overordnet mål og prioriteringer

Hovedmål
(samfunnsmål)

Delmål
(brukermål)

Et næringsliv i hele landet som utnytter forskningsbasert kunnskap og teknologi for bærekraftig omstilling

Effektiv kommersiell utnyttelse av forskningsinvesteringene

Rask overgang til et grønt samfunn og utvikling av et konkurransedyktig grønt næringsliv

Bærekraftig digital transformasjon og teknologisk utvikling av samfunnet

Nyskapende helsetjenester og god tilpasning av velferdsstaten til demografiske endringer

Fornyelse av etablert næringsliv og etablering av nytt næringsliv i hele landet

Etablering av nye nasjonale verdikjeder – utvidelse av eksisterende verdikjeder

Et bærekraftig norsk næringsliv og grønn innovasjon

Et kunnskapsbasert og produktivt samfunn

Bedrifter investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning

Bedrifter bruker bærekraft og det grønne skifte til å styrke sin konkurransekraft

Bedrifter bruker forskning som grunnlag for å etablere nye forretningsområder og bevege seg oppover i verdikjedene

Bedrifter deltar i verdikjedesamarbeid om forskning og innovasjon med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner, for å styrke både sin egen og verdikjedens totale konkurransekraft

Universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak investerer og bygger kvalitet og kapasitet innenfor felt som er viktige for norsk næringsliv

Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor samarbeider for omstilling, digitalisering og økt konkurransekraft.

Forskningsinstitusjoner kommersialiserer grensesprengende forskningsresultater

Private kapitalaktører investerer i forskning- og kunnskapsbaserte bedrifter

Offentlig sektor bruker innovative offentlige anskaffelser for å adressere egne behov og utfordringer og samtidig skape et marked for norske bedrifter