Porteføljeplan for Hav

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Dette kapitelet omtaler forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter som investeringen innenfor den enkelte delportefølje skal oppnå.

Resultat- og innsatsindikatorer kan måles for hele porteføljen hav, per delportefølje eller per prioriterte tematiske område innenfor den enkelte delporteføljen.

For å vurdere måloppnåelse vurderes indikatorer knyttet både til søknader og konkrete resultater fra prosjektene. Indikatorer knyttet til søknader måles og vurderes etter gjennomført søknadsprosess og tildeling, mens indikatorer for innovasjon og forskning måles etter prosjektavslutning.

Årlige porteføljeanalyser vil vise i hvilken grad tiltakene bidrar til å gi ønskede resultater på porteføljenivå, og følgende indikatorer er relevante:

Resultater

 • Antall søknader og kvalitet på søknader
 • Forskningskompetanse
  • Antall doktorgrader og postdoktorstipendiater
  • Antall personer med doktorgrad rekrutteres i næring og forvaltning
  • Antall vitenskapelige funn og publikasjoner
  • Antall populærvitenskapelige artikler og foredrag
 • Nye produkt/tjenester (inkl. forretningsmodeller), forbedrede prosesser, metoder, patenter og lisenser, bedrifter

For å se på hvordan porteføljen bidrar til de ulike havnæringene og felles problemstillinger, er følgende indikatorer relevante:

 • Antall søknader fordelt på ulike havnæringer (sjøtransport, fiskeri, havbruk, offshore olje- og gassvirksomhet, offshore vindkraft, nye havnæringer og felles for flere havnæringer)
 • Antall søknader med aktører fra flere havnæringer

Arrangementsstøtte lyses ut for å gi midler til arrangementer der nye utfordringer og forskningsoppgaver diskuteres, eller resultater fra forskningen formidles. Relevante resultatindikatorer omfatter:

 • Antall arrangement
 • Antall deltakere
 • Antall presentasjoner som er relevante for porteføljen

Når midler i internasjonale utlysninger lyses ut er relevante resultatindikatorer:

 • Andel prosjekt med internasjonale samarbeidspartnere og de internasjonale partnernes andel av kostnadene
 • Antall søknader med norske deltagere og koordinatorer til EUs rammeprogram (Horisont2020/Horisont Europa) og suksessraten for disse
 • Antall Internasjonale samarbeidspartnere i prosjekter og sampubliseringer
 • Antall søknader med prioriterte samarbeidsland innenfor relevante tema, med norske deltakere, koordinatorer og suksessraten for disse.

Måling av virkning og samfunnseffekter vil utføres i et 3–5 års perspektiv. Måling av virkninger for næringslivet vil gjøres innenfor den enkelte delportefølje, og indikatorer er derfor angitt per delportefølje.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 07.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.