Porteføljeanalysen for Energi, transport og lavutslipp

Avgrensing og oppsummering av porteføljen

Porteføljeanalysen er et av porteføljestyrets viktigste underlag for strategiarbeid, ved prioriteringer i utlysningene og ved bevilgningsvedtak. Analysen utarbeides av administrasjonen etter en mal og bygger på statistikk som hentes fra Forskningsrådets statistikkportal, avdelingenes eget statistikkunderlag, samt annet kunnskapsgrunnlag.

Dette er en oppdatering av analysen som ble framlagt på det første porteføljestyremøte i år for 2019, nå med tall fra 2020. Administrasjonen vil jobbe videre med utforming og innhold basert på porteføljestyrets innspill til denne versjonen og i samarbeid med andre porteføljer i Forskningsrådet.

Analysen tar for seg hele porteføljen, inkludert bevilgningene fra budsjettformålene ENERGIX, FME, CLIMIT og Transport2025, andre forskningsrådsfinansierte prosjekter og innsats i EU-prosjekter. Dette er omtalt som totalporteføljen. Totalporteføljen er i denne analysen utvidet med å inkludere forskning om utvikling av byer. Totalporteføljen består av tre delporteføljer energi og lavutslipp, transport og by, illustrert ved Figur 1a. Datagrunnlaget for totalporteføljen kommer fra Forskningsrådets statistikkportal som er basert på prosjektmerkinger foretatt av forskjellige saksbehandlere for ulike budsjettformål og for EU porteføljen. Analysene baserer seg på Forskningsrådets og EUs bevilgninger til prosjekter som er aktive i 2020. For tallene fra EU vil det mangle de fleste kontraktene som er inngått i 2020 og noen kontrakter fra 2019 siden Forskningsrådet mottar oppdateringer fra EU kun to ganger i året. Merkingen er bare delvis kvalitetssikret, og statistikken er derfor beheftet med en god del usikkerhet.

Den delen av totalporteføljen for energi, transport og lavutslipp som omfatter bevilginger fra budsjettformålene ENERGIX, FME, CLIMIT og Transport2025 er omtalt som investeringsporteføljen. Det er denne delen av porteføljen som porteføljestyret kan påvirke direkte gjennom egne strategier, utforming av utlysninger og bevilgningsvedtak. Dette datagrunnlaget er godt kvalitetssikret og det er inkludert prosjekter som er vedtatt i 2020 fram tom september 2020. Investeringsporteføljen utgjør i underkant av 50 prosent av den totale innsatsen på energi, transport og lavutslipp, se figur 1b. Det har i flere år ikke vært budsjettformål/programmer som er direkte rettet mot by-forskning, men i 2021 er det friske midler til BYFORSK. By-forskning finansieres hovedsakelig gjennom andre aktiviteter som illustrert i Figur 1b.

imagegif.png

Figur 1a. Visualisering av delporteføljene og i hvilken grad de overlapper hverandre.

Figur 1b. Totalportefølje Energi, transport og lavutslipp, 2020-tall. Delporteføljen by finansieres ikke av et eget budsjettformål. By-forskning finansieres ved andre aktiviteter og tallene for by framkommer derfor som dobbeltelling i denne figuren.