Porteføljeanalysen for Energi, transport og lavutslipp

Analyse og vurdering av delportefølje

Porteføljen omfatter tre delporteføljer; energi og lavutslipp, transport - og by med delvis overlappende innsats.

I den videre rapporteringen er det valgt å rapportere for delporteføljene og hvert underliggende temaområde. Energibruk i transport rapporteres under energi og lavutslipp, selv om deler av energibruk i transport hører inn under transport. Fordelingen av totalinnsatsen på temaområder og budsjettformål vises i figuren under.

imagewzux.png

Figur 15. Temaområdene i portefølje for energi, transport og lavutslipp. *Investeringsporteføljen omfatter ikke midler til tema by, og finansieringen i by-søylen inngår også i de andre søylene.

Eksempler på temaer som ikke inngår i temaene over, men som bidrar til totalporteføljen, er energieffektivisering i olje- og gassproduksjon som støttes gjennom PETROMAKS2 og DEMO2000, og lavutslippsprosjekter i porteføljen av bioøkonomiprosjekter som støttes av BIONÆR.

De ulike temaområdene i delporteføljene er nærmere omtalt i kapitlene 3.1 til 3.2 nedenfor. Hvert kapittel inneholder:

  • en kort beskrivelse av temaområdet
  • gjennomgang av porteføljen på området
  • fagansvarliges vurderinger av status innen området
  • en temaanalyse med sentrale føringer, underliggende premisser, trekk ved markedet, etc.

Figur 16 gir en oversikt over områdene og strukturen på kapitlene. Fargene viser hvordan budsjettformålene i investeringsporteføljen sammen finansierer aktiviteter innen de ulike områdene.

imageqln7.png

Figur 16. Temaområdene i porteføljen for energi, transport og lavutslipp