Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Tiltak

Porteføljens investeringsmål kan nås ved bruk av alle Forskningsrådets virkemidler, internasjonal samfinansiering og gjennom EUs rammeprogram. Dette innebærer at porteføljestyrene i større grad er avhengig av hverandres beslutninger og planer. Dette kapitlet viser hvilke deler av målbildet som skal oppnås gjennom egne tiltak og hvilke deler av målbildet som skal oppnås gjennom andres tiltak (øvrig innsats). Tiltakene omfatter både utlysninger og andre tiltak som mobiliseringsarbeid, rådgivningstiltak og dialogvirksomhet.

Egne tiltak er beskrevet i den midterste kolonnen, mens øvrig innsats står i den høyre kolonnen. I den venstre kolonnen listes porteføljens delmål (brukermål), som tiltakene skal bidra til å realisere.

Delmål for porteføljen
(brukermål)

Egne tiltak
(utlysninger og andre tiltak vi benytter)

Forventes oppnådd gjennom øvrig innsats
(f.eks. investeringer gjort av andre porteføljestyrer eller EUs rammeprogram)

Fagmiljøer innenfor porteføljens tematiske områder holder høy kvalitet og deltar aktivt i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.

Fagmiljøer innenfor porteføljens tematiske områder inkluderer globale perspektiver og komparative studier i sin forskning på porteføljens tema 

Offentlig sektor involverer forskning i sine innovasjonsprosesser.

Innbyggere medvirker i kunnskapsutviklingen og er med på å skape bærekraftige og innovative løsninger.

Offentlig sektor utnytter digitaliseringspotensialet på en kunnskapsbasert og samfunnsansvarlig måte.

Virkemiddelaktørene og offentlig sektor samordner sin innovasjonsinnsats på prioriterte satsingsområder (nasjonale missions?).

Innovasjonsøkosystemet for offentlig sektor er efffektivt og fleksibelt.

Godt samarbeid om forskning og innovasjon mellom næringsliv og offentlig sektor.

Offentlig sektor er pådriver for målrettet tverrfaglig og tverrsektoriell innsats mot store samfunnsutfordringer.

Offentlig sektor er transparent med høy tillit og legitimitet, og sørger for god balanse mellom medborgerskap og effektiv styring, planlegging forvaltning.

Offentlig sektor samhandler og samordner godt på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og møter aktivt og påvirker globale endirngsprosesser.

Myndighetene og forvaltningen ivaretar innbyggernes demokratiske rettigheter og plikter.

Offentlig sektor gir gode rammebetingelser gjennom kunnskapsbasert planlegging og styring.

Offentlig og privat sektor planlegger forå håndtere kriser ogs tore påkjenninger. 

Befolkningen har tillit til offentlig sektor i samfunnssikkerhetsarbeidet.

Aktører på alle nivå i offentlig, privat og frivillig sektor har god kunnskap og forståelse for samfunnssikkerhet.

Offentlig sektor forstår dilemmaer og avveier ulike verdier og hensyn i samfunnssikkerhetsarbeidet.

Myndighetene har godt kunnskapsgrunnlag for en effektiv og rettferdig utforming av skattesystemet i Norge.

Offentlig sektor og næringslivet har forutsigbarhet og gode økonomiske rammebetingelser. 

Politikere og myndigheter har gode modeller og verktøy for økonomiske vurderinger og håndtering av makroøkonomiske utfordringer.

Utlysninger til Kompetanse og samarbeidsprosjekter for å utvikle langsiktig kompetanse og forskningskapasitet på områder som er relevante for samfunnsaktørene innenfor porteføljens prioriterte anvendelsesområder.

Utlysninger til Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor for å øke bruk av forskning i innovasjon og fornyelse av tjenester, infrastruktur og forvaltning, og for å involvere brukere i prosjektutvikling.

Utlysninger av innovasjonsprosjekter som stimulerer til offentlig-privat samarbeid gjennom innovative anskaffelser.

Utlysninger til Forskerprosjekt for å utvikle ny kunnskap og styrke forskningskompetanse og kapasitet på porteføljens prioriterte områder.

Utlysninger til Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekter for å utvikle sterke forskningsmiljøer på prioriterte områder for porteføljen.

Tiltak som bidrar til at relevant forskning blir oppsummert, publisert, formidlet og delt på ulike arenaer og møteplasser, slik at alle aktører får nytte av kunnskapen som utvikles.

Tiltak som stimulere til bruk av forskning i innovasjon og fornyelse av tjenester, infrastruktur og forvaltning.

Tiltak som mobiliserer til deltakelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, bl.a. gjennom deltakelse i internasjonale fellesutlysninger og føringer i nasjonale utlysninger.

Investere i de beste prosjektene innenfor prioriterte områder.

Fremme brukerperspektivet i forskningen.

Utlysninger i samarbeid med andre porteføljer:

  • Forskerprosjekter
  • Innovasjons-prosjekter
  • Samarbeids-prosjekter

Utlysninger til Kompetanse og samarbeids-prosjekter og Innovasjons-prosjekter i offentlig sektor i andre porteføljer.

Mobilisere til deltakelse i Horisont Europa og NordForsk

  • Partnerskap
  • Missions

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 22.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.