Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Dette kapitlet beskriver hvilke direkte resultater porteføljens innsats mot de ulike investeringsmålene forventes å få og hvilke indikatorer som skal brukes for å vurdere om de forventede resultatene nås. Indikatorene skal måle publikasjoner og andre resultater fra forskningen til bruk i samfunn, næringsliv og forvaltning (produkter, metoder, prosesser, kunnskap og praksis) og tilsvarer såkalt output. Deretter beskrives forventede brukervirkninger av resultatene og hvilke indikatorer som skal benyttes for å vurdere disse. Indikatorene for virkninger skal legge til rette for å vurdere i hvilken grad brukermålene (delmålene) nås og tilsvarer såkalt outcome. Til slutt beskrives forventede samfunnseffekter resultatene og hvilke indikatorer som skal benyttes for å vurdere disse. Indikatorer for samfunnseffekter skal legge til rette for å vurdere i hvilken grad samfunnsmålene (hovedmålene) nås og tilsvarer såkalt impact.