Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Tiltak

I kapittel 3.2 ble porteføljens brukermål beskrevet. For å realisere disse målene vil det gjennomføres en rekke tiltak. Tiltakene må ses i sammenheng med øvrige porteføljer i Forskningsrådet og deres innsats, samt norske aktørers deltakelse i Horisont Europa og andre nordiske satsinger. Tiltakene beskrevet i dette kapittelet, er overordnet og er ikke direkte knyttet til enkelte utlysninger av midler som porteføljestyret har ansvar for. Porteføljestyret vil gjennom aktiv porteføljestyring følge opp brukermålene og tiltakene.

Brukermål 1: Sterke forskningsmiljøer utvikler ny kunnskap av høy kvalitet

Tiltak: Investere i prosjekter med høy kvalitet og relevans innenfor porteføljens prioriterte områder

Porteføljestyre for utdanning og kompetanse vil:

 • tilrettelegge for brede utlysninger av forskerinitierte prosjekter
 • etterspørre nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • oppfordre til forskerrekruttering i prosjekter
 • investere i prosjekter som til sammen bidrar til faglig, teoretisk og metodisk mangfold
 • etterspørre fler- og tverrfaglighet i forskningen når dette er formålstjenlig
 • styrke doktorgradsutdanningens kvalitet og relevans gjennom virkemidler som forskerskoler og nettverk
 • tilby forskertalentene attraktive utviklingsmuligheter i utlysninger
 • gi støtte til forskermobilitet

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer og EU:

 • investeringer gjennom åpne (ikke-tematiske) arenaer
 • deltakelse i internasjonale utlysninger
 • stimulere til EU-søknader
 • utlyse midler til senterordninger og vitenskapelig infrastruktur
 • stimulere til rekruttering og karriereutvikling tidlig i karriereløpet

Brukermål 2: Aktørene i utdanningssektoren tilbyr forskningsbasert utdanning og opplæring for barn, unge og voksne

Tiltak: Investere i forskning som styrker kunnskapsgrunnlag og anvendelse i utdanning og opplæring

Porteføljestyret for Utdanning og kompetanse vil:

 • innrette utlysninger i tråd med nye behov
 • bevilge midler til prosjekter som vil være relevante, utfordrende og anvendbare
 • mobilisere til og tilrettelegge for samarbeid og brukerinvolvering i forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid
 • styrke forskningens rolle i innovasjonsarbeid
 • involvere aktører i utdanningssektoren til å formulere og definere forsknings- og innovasjonsbehov
 • bestille kunnskapsoppsummeringer på relevante problemstillinger
 • lyse ut støtte til formidling, møteplasser og dialog.
 • investere i og bidra til å videreutvikle ordningen med Offentlig PhD

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer og EU:

 • samarbeid med andre porteføljestyrer om fellesutlysninger og andre strategiske tiltak

Brukermål 3: Opplæringsaktørene har et godt kunnskapsgrunnlag i utformingen av tilbud for livslang læring

Tiltak: Styrke kunnskapsgrunnlaget for kompetanseutvikling og livslang læring

Porteføljestyret for utdanning og kompetanse vil:

 • tilrettelegge for målrettede utlysninger
 • investere i forsker-, samarbeids- og innovasjonsprosjekter som øker kunnskapen om sentrale problemstillinger, har høy relevans og gode planer for formidling og iverksetting og implementering.
 • investere i prosjekter som involverer samarbeid med samfunn og arbeidsliv

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer og EU:

 • samarbeid med andre porteføljestyrer om relevante utlysninger og støtteformer
 • etterspørre utdannings- og kompetanseperspektiver i utlysninger

Brukermål 4: Politikkutviklere, forvaltning, organisasjoner, og opplæringsaktører har tilgang til relevant og kritisk forskning og tar denne i bruk

Tiltak: Bidra til at relevant forskning blir oppsummert, formidlet og delt på relevante arenaer og møteplasser, slik at brukerne får nytte av kunnskapen som utvikles og tar den i bruk.

Porteføljestyre for utdanning og kompetanse vil:

 • investere i forsker-, samarbeids- og innovasjonsprosjekter som har høy relevans for og har gode planer for formidling
 • øke brukermedvirkningen i forskningen hvor dette er relevant for å øke kvalitet og anvendbarhet
 • utlysninger av støtte til formidling, møteplasser og dialog
 • samarbeide med relevante aktører om utvikling og bestilling av kunnskapsoppsummeringer på porteføljens områder

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer og EU:

 • samarbeid med andre porteføljestyrer om relevante utlysninger og støtteformer
 • etterspørre utdannings- og kompetanseperspektiver i utlysninger
 • samarbeid om konferanser og seminarer i Forskningsrådets regi

Brukermål 5: Forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og aktører i samfunn og arbeidsliv samarbeider om kunnskapsutvikling og innovasjonsarbeid

Tiltak: Styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og profesjonsutøvere/aktører i utdanning og kompetanseutvikling

Porteføljestyre for utdanning og kompetanse vil:

 • stille krav om samarbeid i virkemidler og støtteformer
 • investere i prosjekter som omsetter forskningsresultater til innovasjon i utdanningssektoren
 • mobilisere søkere

Forventede tiltak fra andre porteføljestyrer og EU:

 • samarbeid med nærliggende porteføljestyrer om fellesutlysninger og andre strategiske tiltak

Mange av målene omhandler samme brukere og er delvis overlappende. Det samme gjelder mange tiltak – de vil for en stor del kunne omfatte flere brukermål og listen over tiltak er sånn sett ikke uttømmende.

Figur 2 viser bidragene fra de forskjellige porteføljestyrene og EU som inngår i porteføljen for Utdanning og kompetanse. Figuren viser at porteføljestyret for Utdanning og kompetanse egne investeringer står for 65% av porteføljen. De største bidragene fra andre sine investeringer kommer fra porteføljene for Velferd, kultur og samfunn, Helse, Humaniora og samfunnsvitenskap og ordningen for Offentlig sektor-ph.d.

Figur 2. De relative bidrag til porteføljen for Utdanning og kompetanse for året 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.