Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Investeringsmål

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi 2020-2024. Befolkningens utdanning og kompetanse er et grunnleggende premiss for måloppnåelse innenfor strategiens tre hovedmål, og bidrar til å sikre et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningen i porteføljen bidrar spesielt til strategiens mål om Bærekraftig utvikling og Omstilling i næringsliv og offentlig sektor, og bidrar videre til måloppnåelse innenfor de fem strategiske områdene, og da spesielt til "Helse og velferd" og "Samhørighet og globalisering".

Forskningsrådet skal følge opp regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning[1], og Forskningsrådet strategi er et verktøy i oppfølgingsarbeidet. Utdanning og kompetanse er forutsetninger for å oppnå de overordnede målsettingene om styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet.

Porteføljen er også viktig for å nå FNs bærekraftsmål, ettersom utdanning og kompetanse er forutsetninger for måloppnåelsen.

Tiltakene som settes i gang av Forskningsrådet, skal resultere i noen forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk (figur 1). Se vedlegg 1 for en oversiktlig fremstilling av porteføljens investeringslogikk.

Figur 1. Skjematisk illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.