Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Forventede virkninger (outcome)

Virkninger er resultater av flere prosjekter og en rekke andre innsatsfaktorer satt i system. Disse knytter seg til bruken av resultatene i utdanningssystemet og samfunn og arbeidsliv.

Forventede virkninger av porteføljen er:

 • Flere sterke forskningsmiljøer som hevder seg internasjonalt
 • Bedre tilgang til norsk og internasjonal forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet
 • Forskning på utdanning og kompetanse er mer synlig i institusjonenes strategier
 • Flere karriereveier for yngre forskere og bedret doktorgradsutdanning
 • Bedre grunnlag for forskningsbasert undervisning, opplæring og kompetanseutvikling
 • Økt forskningskapasitet og -kompetanse i profesjonsutdanningene, og særlig for lærerutdanningen
 • Bedre kvalitet og relevans i forskningen for utdanningssektoren
 • Bedre kunnskapsgrunnlag for opplæring og kompetanseutvikling i samfunn og arbeidsliv
 • Økt deltakelse fra offentlig og privat sektor i forskning og innovasjonsprosjekter
 • Mer tverrsektorielt samarbeid om forskning, utvikling og innovasjon
 • Økt bruk av forskning i forvaltningen og i organisasjoner
 • Bedre kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger
 • Økt ressursramme til forskning om utdanning og kompetanse

For å måle forventede virkninger, kan omfanget av, og siteringer, i forskningsartikler på porteføljens områder si noe om det vitenskapelige gjennomslaget. Tilsvarende kan sampublikasjoner og samarbeidsrelasjoner på tvers av institusjoner og land si noe om omfanget av nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

For å måle gjennomslaget av forskningen hos brukere, kan omfanget av hvordan porteføljens forskere brukes i offentlige utrednings- og utvalgssamarbeid kartlegges. I tillegg kan man arbeide frem kvalitative og kvantitative oversikter over bruk og forekomst av forskningsresultater i politiske tiltak og i det offentlige ordskiftet. Dette er krevende å måle, men vil kunne være nyttig for å si noe om de faktiske virkningene forskningen har.

Når det gjelder forskningens bruk og anvendelse for øvrig, er et viktig spørsmål om aktører i sektorene faktisk anvender og implementerer forskningen. Her vil blant annet Impact-beskrivelser fra sluttrapporter kunne være en indikator, selv om mange slike virkninger glir over i samfunnseffekter og først manifesterer seg lenge etter prosjektslutt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.