Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Samfunnsmål

Forskningsrådets investeringer skal bidra til utvikling av gode lærings – og utviklingsmuligheter for alle og et velfungerende utdannings- og forskningssystem. Et velfungerende utdanningssystem, inklusive for samiske forhold, er et fundament i den norske samfunnsmodellen og har avgjørende betydning for enkeltmennesker og samfunnet som helhet. Det er behov for forskning fra flere disipliner og på tvers av fag og fagområder for å øke bredden i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med, i og for utdanningssystemet. Forsknings- og utdanningssektorens størrelse og komplekse samfunnsoppdrag gjør at forskning og innovasjon spiller en viktig rolle for å nå målet om høy kvalitet i befolkningens utdannings- og opplæringsmuligheter. For å løse de store samfunnsutfordringene og nå målene i porteføljeplanen, er det viktig med samarbeid på tvers av ulike sektorer.

Akselererende klimaendringer, økende ulikhet og fattigdom, sosial fragmentering, uhelse og politisk ekstremisme bringer verdenssamfunnet nærmere krise. Befolkningens kunnskap og kompetanse er samfunnets viktigste beredskap i forebygging av denne negative utviklingen. Utdanning og kompetanse har verdi for den enkelte og sikrer også enkeltmenneskers tilknytning til og deltakelse i samfunn og arbeidsliv. Befolkningens utdanning og kompetanse er avgjørende for samfunnsutviklingen og må i økende grad forstås i lys av de store utfordringene og de mange mulighetene som fremtiden bringer.

Bedre kunnskap om hvordan individets kunnskap og kompetanse og samfunnets utdannings- og kompetansepolitikk kan utvikles på best mulig måte er viktig.

Porteføljeplanen har følgende samfunnsmål som på ulike måter bygger opp under Forskningsrådets strategi:

  1. Grunnopplæringen er fremtidsrettet og av høy kvalitet
  2. Befolkningen har tilgang til gode og fleksible utdannings- og opplæringstilbud gjennom hele livet
  3. Et omstillingsdyktig arbeidsliv med kvalifisert arbeidskraft
  4. En kompetent befolkning som deltar aktivt i samfunnslivet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 06:41 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.