Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Fremtidsblikk

I 2030 har vi en informert, kunnskapsrik og kompetent befolkning som deltar aktivt i samfunn og arbeidsliv. Grunnopplæringen og utdanningstilbudet til barn og unge er av høy kvalitet og vi har gode og fleksible utdannings- og opplæringsmuligheter for alle gjennom hele livet. Befolkningen tilegner seg kritisk og aktuell kunnskap og bidrar sammen til et bærekraftig samfunn. Arbeidslivet er omstillingsdyktig, har godt kvalifiserte arbeidstakere og er rustet for et samfunn i stadig endring. Den enkelte samfunnsborger deltar i demokratiske prosesser og er aktivt med i samfunnet.

Sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer har utviklet ny kunnskap og kompetanse av høy kvalitet, som er tatt i bruk av politikkutviklere, forvaltning og aktørene i utdanningssektoren. Miljøene har stor bredde i sin kompetanse og har beredskap for framtidige problemstillinger og nye utfordringer som foreløpig er ukjente. Her har samarbeid mellom forskningsmiljøer på tvers av fag og disipliner, utdanningsinstitusjoner og aktører i samfunn og arbeidsliv vært et svært viktig bidrag. Norsk forskning og innovasjon om utdanning og kompetanse er på enkelte områder i internasjonal forskningsfront, har økt innvilgelse i EU og ERC og norske forskere på feltet er synlige på andre internasjonale arenaer.

I 2030 er forskningsinnsatsen fortsatt høy og virkemidlene nasjonalt er godt koordinerte. Innsatsen gjennom Forskningsrådet har bidratt til å utvikle kunnskap og innovasjon som medvirker til at samfunnet beveger seg i en bærekraftig retning, hvor utdanningssystemet har en nøkkelrolle. De målrettede innsatsene har adressert viktige kunnskaps- og kompetansebehov og forsterket forsknings- og innovasjonssystemet. Innsatsen har gitt betydelig nyskaping samt styrket utdannings- og opplæringssystemet som endringsaktør.

Denne porteføljeplanen beskriver Forskningsrådets bidrag for å kunne realisere dette fremtidsbildet. Planen beskriver tiltak, som skal iverksettes gjennom porteføljestyrets utlysning av midler og egne investeringer, og tiltak som forventes iverksatt gjennom investeringer gjort av andre styrer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.