Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Forventede resultater (output)

Resultater er direkte sluttprodukter (output) av de enkelte prosjektene, for eksempel ny kunnskap, nye metoder, nye samarbeidskonstellasjoner, osv. Porteføljestyrets investeringer skal bidra til både faglige og strukturelle resultater. Forventede resultater er flere forskningsprosjekter i internasjonal forskningsfront, større bredde i faglig, teoretisk og metodisk tilnærming i forskningene, økt rekruttering og økt forskningsbasert innovasjon i utdanningssektoren. Det forventes mer nasjonalt – og internasjonalt samarbeid, økt deltakelse av brukere og aktører i forskningen samt økt formidling av forskningsresultater og at forskningen tas i bruk. Måloppnåelsen vil være avhengig av en rekke eksterne faktorer i forskningsmiljøene, blant aktørene i feltet og utviklingen i sektoren og arbeids – og samfunnslivet. Et viktig resultat av Forskningsrådets investeringer i forskning på porteføljens områder er den rekrutteringen til forskning som skjer gjennom de prosjektene som finansieres – enten kandidatene forblir i forskningen eller begynner å arbeide utenfor akademia.

De forventede resultatene forutsetter årlige utlysninger og et helhetlig og tett samarbeid med øvrige relaterte porteføljestyrer. Det forutsetter tilgang på nødvendige data for å overvåke Forskningsrådets totale investeringer opp mot målbildene og at Forskningsrådet tilrettelegger for samspill med andre porteføljer, for eksempel med Velferd, kultur og samfunn, Helse og Global. Det forutsettes også tett dialog med øvrige aktører, høy grad av mobilisering og synliggjøring av relevante virkemidler, gode møtearenaer osv. For å måle forventede resultater må innsatsen overvåkes gjennom blant annet tall for vitenskapelige publikasjoner og bruker og allmennrettet formidling. Bibliometrisk analyse av publikasjoner vil gi et bilde av resultatene. Dette kan skje gjennom publiseringsprofiler i Cristin, kanaler for åpen forskning, åpne datasett, m.m.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 03:49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.