Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Porteføljens omfang

Porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor Utdanning og kompetanse.

Porteføljen omfatter alle forskningsråds- og EU-prosjekter slik de er beskrevet innenfor de fire porteføljedimensjonene:

Fag/teknologi

Porteføljen omfatter forskning og innovasjon innenfor flere fagdisipler, og skal ikke styrke spesifikke fag. Forskningsfeltet er disiplinfaglig, flerfaglig og tverrfaglig, nasjonalt og internasjonalt. Porteføljen omfatter flere disipliner, der hovedtyngden er innenfor samfunnsvitenskap. Innsatsen omfatter også humaniora, teknologi, medisin og helsefag, samt matematikk og naturvitenskap. Digitalisering og bruk av IKT for å utvikle ny kunnskap og kompetanse er et relevant teknologiområde innenfor porteføljen.

Tema

Forskning i porteføljen skal frambringe relevant kunnskap som kan bidra til samfunnets håndtering av sentrale samfunnsutfordringer. Porteføljen omfatter FoUoI innenfor hele utdanningsløpet; fra barnehage til høyere utdanning og læring i samfunn og arbeidsliv. Porteføljen består av prosjekter som handler om undervisning og læring, utdanningens innhold og vurderingsformer, profesjonsutdanning, utdanningsteknologi, styring og organisering av utdanningssektoren og utdanningssystemets rolle for individet og i samfunn og arbeidsliv. Forskningen om utdanning og kompetanse er tverrsektoriell.

Anvendelsesområder

Kunnskapsgrunnlaget som porteføljen skal støtte og utvikle er ikke avgrenset med tanke på anvendelsesområde. Kunnskapen prosjektene frembringer er aktuell for all samfunnsutvikling. Forskningen er relevant for alle sektorer, fra barnehage til høyere utdanning og videre til samfunn og hele bredden av arbeidslivet. Forskningen er av spesiell interesse for aktører og interessenter knyttet til politikk og forvaltningsområder innenfor utdanning, læring og kompetanseutvikling. Kunnskapen kan anvendes på alle nivåer i utdanningssystemet og bidrar inn i utviklings- og innovasjonsprosesser.

FoUoI-verdikjede

Innsatsen i porteføljen skal bidra til forskning av høy kvalitet og samspill mellom ulike aktører. Porteføljen omfatter hele verdikjeden fra grunnforskning via anvendt forskning til utviklingsarbeid og innovasjon.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 20.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.