Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Faglige og teknologiske prioriteringer

Det vil være behov for bidrag fra ulike disipliner og forskningstradisjoner som er opptatt av spørsmål om utdanning og kompetanse. Porteføljeplanens formål og tematiske bredde krever en flerfaglig prosjektportefølje og også prosjekter som er tverr- og flerfaglige når dette tjener formålet. Tverr- og flerfaglig samarbeid er et middel og ikke et mål i seg selv, og må sees i lys av hvilke forskningsspørsmål som ønskes belyst eller besvart.

Samfunnsvitenskap vil være sentrale fagområder i kunnskapsutviklingen på porteføljens områder, og vil sammen med humaniora og andre fag, være avgjørende for at målene skal nås.

Det er nødvendig med en bredt sammensatt prosjektportefølje, som består av ulike prosjekter med sterke design og som med utgangspunkt i allerede etablert kunnskap bidrar til utforskning av sentrale spørsmål på porteføljens område. Tverrsektorielle prosjekter er også aktuelle når problemstillingene berører flere samfunnssektorer. For at vi skal få gode og relevante resultater, løsninger og svar, vil vi legge til rette for, og prioritere, forskning av høy kvalitet med teoretisk og metodisk mangfold som kan gi fornyelse i prosjektporteføljen. Det innebærer blant annet å åpne opp, etterspørre og legge til rette for ulike, nye forskningsperspektiver og -metoder i FoUoI-arbeidet.

Digitalisering av samfunnet gjør at både betingelsene og mulighetene for læring er i endring. Det stilles stadig nye krav til digital kompetanse i utdanningssektoren og i samfunn og arbeidslivet. Bruk av IKT for å utvikle ny kunnskap og kompetanse er et viktig teknologiområde. Muliggjørende teknologier kan ha stor betydning for utviklingen av et forskningsbasert og fleksibelt utdanningssystem, og går på tvers av de tematiske prioriteringene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 03:31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.