Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Brukermål

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene innenfor porteføljen er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Et forskningsbasert utdanningssystem og opplæringstilbud med høy kvalitet er en investering i befolkningens kunnskap og kompetanse. Utdanning og kompetanse gir muligheter for mestring og utvikling og er av stor betydning for den enkeltes danning og livstilfredshet. Befolkningens samlede kompetanse er avgjørende for arbeidslivets innovasjons- og konkurranseevne, samfunnets bærekraft, offentlig meningsdannelse og demokrati.

I porteføljen for Utdanning og kompetanse er både offentlig og privat sektor viktige for å oppnå målene. Interessenter og aktører på alle nivåer i utdanningssystemet og på ulike opplæringsarenaer er viktige og berøres av forskningens problemstillinger, kjenner kompetanse- og innovasjonsbehovene og kan inngå i forsknings- og utviklingssamarbeidet.

Porteføljeplanen har følgende brukermål:

  1. Sterke forskningsmiljøer utvikler ny kunnskap av høy kvalitet
  2. Aktørene i utdanningssektoren tilbyr forskningsbasert utdanning og opplæring for barn, unge og voksne
  3. Opplæringsaktørene har et godt kunnskapsgrunnlag i utformingen av tilbud for livslang læring
  4. Politikkutviklere, forvaltning og organisasjoner har tilgang til relevant og kritisk forskning og tar denne i bruk
  5. Forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og opplæringsaktører i samfunn og arbeidsliv samarbeider om kunnskapsutvikling og innovasjonsarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.