Porteføljeplan for Samisk samfunn og kultur

Tiltak

Porteføljen for samisk forskning er ambisiøs og omfattende. Det er per tid et manglende sammenfall mellom tilgjengelige midler og muligheten for å nå flere av samfunnsmålene. For porteføljens administrasjon er det derfor et tiltak å jobbe for økt finansiering, gjennom dialog med departementene. Parallelt med dette er det også et sentralt tiltak for denne porteføljen å samarbeide med andre relevante porteføljer i form av fellesutlysninger, konferanser etc. Relevante porteføljer for samisk er særlig Helse, Klima og polar, Utdanning og kompetanse, og Velferd, kultur og samfunn. I kapittel 3.2 ble porteføljens åtte brukermål beskrevet. For å realisere disse vil porteføljen gjennomføre følgende tiltak:

1. Beslutningstakere, som for eksempel Sametinget, nasjonale, regionale- og lokale myndigheter, samt næringsvirksomheter, baserer beslutninger som angår samiske forhold på forskningsbasert kunnskap.

Tiltak: Bidra til at relevant forskning blir oppsummert, formidlet og delt på relevante arenaer og møteplasser, slik at samiske beslutningstakere får nytte av kunnskapen som utvikles og tar den i bruk.

Porteføljestyre for samisk vil:

 • investere i prosjekter som representerer ulike fagområder/disipliner på tvers av tematiske områder
 • investere i prosjekter som er relevante og anvendbare for samiske beslutningstakere
 • utlysninger av støtte til formidling, møteplasser og dialog
 • utlysninger av støtte til implementeringsforskning

Tiltak gjennom andre porteføljestyrer og andre:

 • møteplasser i regi av Forskningsrådet eller samarbeidende porteføljer
 • dialoger med finansierende departementer og andre sentrale interessenter
 • øke synligheten av forskning med særskilt vekt på å finne gode løsninger/plattformer for formidling av samisk-relevant forskning

2. Alle borgere er bevisst og har god kunnskap om samisk språk, kultur, historie og næringer.

Tiltak: Styrke formidlingen og kunnskapen om samisk historie, samerett og samisk rettshistorie, språk og kultur.

 • utlysninger av støtte til formidling, møteplasser og dialog rettet mot allmennheten
 • etterspørre formidlingsplaner fra prosjektene

Tiltak gjennom andre porteføljestyrer og andre:

 • møteplasser i regi av Forskningsrådet eller samarbeidende porteføljer
 • øke synligheten av forskning

3. Utdannings- og forskningsinstitusjoner har en høy andel samiske forskere og mye forskning på samiske og samiskrelaterte temaer

Tiltak: Styrke rekrutteringen av samiske forskere og forskning på samiskrelaterte temaer

 • strukturell prioritering av samiske forskere og/eller forskere som forsker på samiskrelaterte temaer
 • dialog og mobilisering av samiske forskningsmiljøer

4. Alle porteføljer i Forskningsrådet har innlemmet forskning på samisk forhold der det er relevant.

Tiltak: Styrke samiske perspektiver i andre porteføljer

Porteføljestyre for samisk vil:

 • analysere og monitorere Forskningsrådets helhetlige innsats når det gjelder samisk-relevant forskning innenfor andre samisk-relevante porteføljer og investeringer
 • legge til rette for dialog og samarbeid med porteføljestyrer for å bygge kompetanse om samisk forskning der det er relevant

Tiltak gjennom andre porteføljestyrer og andre:

 • inkludere og prioritere samiske perspektiver i utlysninger der det er relevant

5. Samisk som vitenskapsspråk blir benyttet innenfor utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Tiltak: Styrke bruken av samisk som vitenskapsspråk innenfor utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Porteføljestyret for samisk vil:

 • til en viss grad støtte bokutgivelser og publisering av vitenskapelige artikler på samisk av forskning som har blitt utført innenfor porteføljen
 • støtte til oversettelse av vitenskapelige arbeider mellom samisk, norsk og engelsk
 • oppmuntre til samiskspråklig formidling av forskningsresultater i formidlingsplaner

6. Utdannings- og forskningsinstitusjoner skal ha dialog med det samiske samfunnet om dets behov, og bygge på perspektiver som aktivt inkluderer en samisk virkelighetsforståelse, slik som samskaping og urfolksmetodologiske perspektiver.

Tiltak: Styrke brukermedvirkning og urfolksmetodologi i prosjektene

Porteføljestyre for samisk vil:

 • etterspørre brukerinvolvering i prosjektene
 • etterspørre urfolksmetodologi i prosjektene

7. Det er veletablerte forskningssamarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner innenfor ulike fag og fagmiljøer i Norge, Norden og internasjonalt.

Tiltak: Styrke samarbeidet mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner innenfor ulike fag og fagmiljøer i Norge, Norden og internasjonalt.

Porteføljestyre for samisk vil:

 • stille krav om internasjonalt samarbeid i utlysninger
 • mobilisere relevante aktører for deltakelse i prosjekter og/eller sprednings- og kommunikasjonsaktiviteter
 • utforske muligheten for nordisk og/eller sirkumpolart samarbeid om forskningsfinansiering

Tiltak gjennom andre porteføljestyrer og andre:

 • mobilisere samiske forskningsmiljøer til å søke til Horisont Europa og andre relevante internasjonale utlysninger

Figur 2 viser bidragene fra de forskjellige porteføljestyrene og EU som inngår i porteføljen for samisk.

Figuren viser at porteføljestyret for samisk egne investeringer står for om lag 62,9 % av porteføljen. Foreløpige tall viser at de største bidragene fra andre sine investeringer kommer fra porteføljen for Velferd, kultur og samfunn, og EU.

Figur 2. De relative bidrag til porteføljen for samisk for året 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.