Porteføljeplan for Samisk samfunn og kultur

Forventede virkninger (outcome)

Virkninger indikerer bruken av resultatene og er tett koblet opp mot brukermålene.

En virkning kan ikke relateres direkte til enkeltprosjekter eller bestemte søknadstyper da virkninger ikke er direkte resultater av FoU-prosjektene. Imidlertid kan siteringer av forskningsartikler, som er et resultat av prosjekter finansiert av Forskningsrådet, si noe om vitenskapelig gjennomslag. På samme måte kan sampublikasjoner og samarbeidsrelasjoner på tvers av institusjoner og land si noe om nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Karriereutvikling for stipendiater og prosjektledere i prosjekter støttet av Forskningsrådet, kan monitoreres gjennom rekrutteringsmonitoren når den er ferdig utviklet. Kjønnsbalansen i forskningssystemet monitoreres allerede av NIFU og kan benyttes for å si noe om virkninger. Gjennomslag i Horisont 2020 og Europa monitoreres allerede av Forskningsrådet. Det er også mulig å gjennomføre Case-baserte studier som undersøker hvordan investeringer i grunnleggende forskning gjenfinnes i anvendt forskning eller innovasjoner flere år etterpå.

Forskningsrådet vil arbeide videre med å utvikle indikatorer for å kunne vurdere virkninger av prosjektene vi finansierer.

Følgende indikatorer gjelder for porteføljens virkninger:

  • ny kunnskap og innsikter deres forskere har frembragt om forhold dekket av porteføljens tematiske prioriteringer
  • samisk forskning er del av grunnlaget for beslutninger som angår samiske forhold innenfor helse, utdanning, ressursforvaltning, kulturbevaring og -utvikling, og samfunnsstyring og -organisering. Indikatorer på dette tar utgangspunkt i den metodikken som anvendes innenfor samfunnsvitenskapelige evalueringer der sentrale indikatorer er hvor ofte forskningen ligger til grunn for, eller kan gjenfinnes, i Stortingsmeldinger, offentlige utredninger, NOUer, Sametingsmeldinger etc.
  • samisk forskning formidles gjennom offentlig media (TV, aviser, sosiale medier) på samisk, norsk og andre relevante språk, og har gitt økt synlighet for samisk språk, kultur, levekår og historie i det samiske samfunnet og i storsamfunnet. Indikatorer på dette kan være hvor ofte forskningsprosjekters resultater henvises til i media og populærvitenskapelige forelesninger utenfor akademia.
  • tall i Forskningsrådets prosjektdatabase og merkesystem viser en økning av forskning på samiske forhold innenfor andre porteføljer
  • en økning i antallet samiske forskere
  • en økning i antallet forskere som bruker samisk som fagspråk

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.