Porteføljeplan for Samisk samfunn og kultur

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Investeringer i grunnleggende forskning spiller en avgjørende rolle for utvikling av forskning i alle sektorer. Grunnleggende forskning bidrar til å videreutvikle anerkjente vitenskapelige teorier og metoder som annen type forskning kan bygge videre på. Den grunnleggende forskningen kan være med på å flytte forskningsfronten og skape nye forskningsfelt og på den måten skaper den et rammeverk for helt ny forståelse og nye problemløsninger. Investeringene spiller også en viktig rolle i utviklingen av forskningssystemet. Gode finansieringsverktøy er avgjørende i karriereutviklingen til forskere på ulike stadier av deres karrierer og skal også støtte opp om kjønnsbalanse og mangfold. Investeringene skal videre bidra til å utvikle faglige tyngdepunkter og bygge sterke forskningsmiljøer med potensiale til å flytte forskningsfronten innenfor sine fagfelt. Investeringene skal også fremme nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Vi forventer også virkninger av tiltak for brukere utenfor akademia. Tiltakene av forskningen skal være relevant for det samiske samfunnet og andre beslutningsmyndigheter og bidra til å ivareta Norges særlige ansvar for å utvikle ny forskningsbasert kunnskap for at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt.

For å vurdere måloppnåelse, er det behov for ulike indikatorer som knyttes til mål og forventede resultater. Når det gjelder resultatindikatorene, er det av betydning å kunne sammenligne med den eksisterende prosjektporteføljen og ut ifra dette se om formålet har blitt oppnådd. Indikatorer for de virkninger og samfunnseffekter som porteføljen har ambisjon om og forventer å se, er vanskeligere å sette opp. Særlig gjelder dette for virkningene ut over det enkelte prosjekts aktiviteter og varighet, da slike i en helt annen grad krever en inngående analyse av dagens situasjon, i tillegg til at det er nærmest umulig å isolere langtidsvirkninger og samfunnseffekter av SAMISK-porteføljens virksomhet som helhet. Indikatorer på måloppnåelse for porteføljen er derfor først og fremst innrettet etter de strukturelle prioriteringene, og til virkninger knyttet til det enkelte forskningsprosjektet. Indikatoren for porteføljens samfunnseffekter er direkte koblet opp til samfunnsmålene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.