Porteføljeplan for Samisk samfunn og kultur

Prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram (Horisont Europa)

Flere land i Europa står overfor de samme samfunnsutfordringer som Norge, slik som minoriteters medborgerskap, grønt skifte, digitalisering, politisk polarisering, og økende ulikhet. Å delta på internasjonale konkurransearenaer, slik som EUs rammeprogram, er et eget mål innenfor nasjonal forskningspolitikk. En evaluering av norsk deltakelse i rammeprogrammene konkluderer med at deltakelsen bidrar til bedre kvalitet i nasjonal forskning, bærekraftig verdiskapning og øker innovasjons- og konkurranseevnen.

Porteføljens prioriteringer og investeringer skal sees i sammenheng med relevante prioriteringer i Horisont Europa (2021-2027). Det er ventet at aktivitetene i EUs rammeprogram vil komplettere og ha merverdi ved å gjøre komparative urfolksstudier mulig. Klynge 2 i Horisont Europa «Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn» (1,2 mrd. euro 2010-2028) vil være særlig relevant for porteføljens prioriteringer. I denne klyngen er det hovedsakelig fokus på samfunnsforskning og -innovasjon i bred forstand, inkludert temaer som kultur, kulturarv, demokratisk styring, ulikhet, arbeid, utdanning, og sosial innovasjon.

Ellers vil utlysninger i klynge 6 (mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø) og klynge 1 (helse) også kunne være relevante for denne porteføljen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2023, 23:15 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.