Porteføljeplan for Samisk samfunn og kultur

Prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram (Horisont Europa)

Flere land i Europa står overfor de samme samfunnsutfordringer som Norge, slik som minoriteters medborgerskap, grønt skifte, digitalisering, politisk polarisering, og økende ulikhet. Å delta på internasjonale konkurransearenaer, slik som EUs rammeprogram, er et eget mål innenfor nasjonal forskningspolitikk. En evaluering av norsk deltakelse i rammeprogrammene konkluderer med at deltakelsen bidrar til bedre kvalitet i nasjonal forskning, bærekraftig verdiskapning og øker innovasjons- og konkurranseevnen.

Porteføljens prioriteringer og investeringer skal sees i sammenheng med relevante prioriteringer i Horisont Europa (2021-2027). Det er ventet at aktivitetene i EUs rammeprogram vil komplettere og ha merverdi ved å gjøre komparative urfolksstudier mulig. Klynge 2 i Horisont Europa «Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn» (1,2 mrd. euro 2010-2028) vil være særlig relevant for porteføljens prioriteringer. I denne klyngen er det hovedsakelig fokus på samfunnsforskning og -innovasjon i bred forstand, inkludert temaer som kultur, kulturarv, demokratisk styring, ulikhet, arbeid, utdanning, og sosial innovasjon.

Ellers vil utlysninger i klynge 6 (mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø) og klynge 1 (helse) også kunne være relevante for denne porteføljen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.