Porteføljeplan for Samisk samfunn og kultur

Samfunnsmål

Porteføljen for samisk skal bidra til å ivareta Norges særlige ansvar for å utvikle ny forskningsbasert kunnskap for at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle de samiske språkene, den samiske kulturen, sitt samfunnsliv og sine næringer.

De overordnede målene til porteføljen for samisk tar utgangspunkt i målbildet til Forskningsrådets reviderte strategi 2020-2024, samt nasjonale mål og strategier for forsknings- og innovasjonspolitikken. Forskningsrådets overordnede målbilde består av tre overordnede mål og fem strategiske områder.

Porteføljen legger grunnlaget for nåværende og fremtidig kunnskapsutvikling, både knyttet til forskning og innovasjon, og vil kunne bidra inn i måloppnåelsen i Forskningsrådets strategi. De tre hovedmålene om Bærekraftig utvikling, Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Omstilling i næringsliv og offentlig sektor vil alle være relevante mål om enn på ulik måter. Det samme gjelder også for de strategiske områdene Grønt skifte, Helse og velferd, og Samhørighet og globalisering.

Bærekraftig utvikling har for eksempel en tydelig kobling til spørsmål om samisk resiliens i forhold til klimaendringer og næringsutvikling, samt vilkårene for kulturell kontinuitet. Forskningen vil kunne bidra til å kritisk granske begrepet «bærekraft» sett fra ut fra samisk ståsted, og dokumentere og analysere urfolks tradisjonelle kunnskap som grunnlag for en bærekraftig forvaltning og bruk av naturressurser. Forskningen vil også kunne bidra med ny kunnskap om hvilke konsekvenser etablering av ny og økt globalisert næringsvirksomhet får for samiske naturbaserte næringer og hvordan samiske næringers interesser ivaretas ved slik etablering.

Omstilling i næringsliv og offentlig sektor forutsetter blant annet at teknologiske løsninger er tilgjengelig også på samiske språk. Under globalisering er det viktig at løsninger utviklet i Norge vil kunne bidra til fremgang for urfolk i andre deler av verden. Samene og Norge har spilt en sentral rolle i internasjonal normdannelse vedrørende urfolk, og dette er viktig også fremover. Tilsvarende gjelder for utviklingen av nordområdene og Arktis.

Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings­ og innovasjonsinnsatsen skal innrettes mot. Porteføljeplanen for samisk har følgende samfunnsmål som bygger opp under Forskningsrådets strategi:

  1. Det samiske folks språk, kultur og samfunnsliv er forstått, akseptert og inkludert på alle nivå i det samiske samfunnet og i storsamfunnet.
  2. Betydningen av kulturell resiliens er forstått og akseptert av storsamfunnet som et viktig grunnlag for samisk levekår og livskvalitet.
  3. Samiske aktører og verdier er inkludert i etableringen av ny og økt næringsvirksomhet, også hvor tradisjonskunnskap er inkludert.
  4. Samisk tradisjonell og erfaringsbasert kunnskap er anerkjent som likeverdige kunnskapssystem med annen type kunnskap i forskningen, og er forstått, akseptert og implementert som et viktig grunnlag for forvaltning og ressursutnytting i samiske områder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.