Porteføljeplan for Samisk samfunn og kultur

Prioriteringer

Bakgrunn for innsatsen

Å ivareta samiske interesser er et nasjonalt anliggende, definert blant annet i Grunnlovens § 108, menneskerettsloven og en rekke særlover. Norge også folkerettslige forpliktelser som legger føringer for samepolitikken, bl.a. ILO-konvensjon nr. 169, Om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, artikkel 1 og 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, samt FNs urfolkserklæring (UNDRIP). Dette følges blant annet opp ved at det løpende utarbeides flere stortingsmeldinger og proposisjoner om samisk språk, kultur og samfunnsliv, i tillegg til at samiske forhold omtales i mange stortingsmeldinger m.v.

Høy kvalitet og samfunnsrelevant forskning er også sentrale mål i Regjeringens forskingsmelding og Langtidsplan. Innsatsen innenfor prioriterte forskningsområder for samisk forskning grenser også opp mot flere av de nasjonale satsingsområdene for nasjonal forskning. Likedan er dette sentrale mål i Sametingets melding om høyere utdanning og forskning (2016) og Sametingets revisjon av denne meldingen fra juni 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 20.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.