Porteføljeplan for Samisk samfunn og kultur

Brukermål

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i forskningsinstitusjonene, næringslivet, offentlig sektor og sivilsamfunnet sammen for å frambringe nyskapende og nyttig forskning og innovasjoner som er en forutsetning for å kunne nå samfunnsmålene. I porteføljen for samisk er forskningsinstitusjoner, museer, kultur- og språksentre, samt helseinstitusjoner særlig viktige. Forskere i hele karriereløpet er viktige for å oppnå målene, og de er i hovedsak målgruppen for investeringer og rådgivende tiltak. Porteføljeplanen har følgende brukermål:

  1. Beslutningstakere, som for eksempel Sametinget, nasjonale, regionale og lokale myndigheter, samt næringsvirksomheter, baserer beslutninger som angår samiske forhold på forskningsbasert kunnskap.
  2. Alle borgere er bevisst og har god kunnskap om samisk språk, kultur, historie og næringer.
  3. Utdannings- og forskningsinstitusjoner har en høy andel samiske forskere og mye forskning på samiske og samiskrelaterte temaer.
  4. Alle porteføljer i Forskningsrådet har innlemmet forskning på samiske forhold der det er relevant.
  5. Samisk som vitenskapsspråk blir benyttet innenfor utdannings- og forskningsinstitusjoner.
  6. Det er veletablert forskningssamarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner innenfor ulike fag og fagmiljøer i Norge, Norden og internasjonalt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.