Porteføljeplan for Samisk samfunn og kultur

Investeringsmål

Tiltakene i denne porteføljeplanen er forankret i og skal bidra til å realisere hovedmålene i Forskningsrådets strategi, særlig de tre overordnede målene Bærekraftig utvikling, Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Omstilling i næringsliv og offentlig sektor.

Bærekraftig utvikling er en overordnet prioritering og betyr at økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft vil være gjennomgående prinsipper for utfordringene som porteføljen skal løse. Det skal tas høyde for at bærekraftig utvikling skjer ut ifra det sa

miske samfunnets eget ståsted.

For å sikre ivaretakelsen av samenes rettigheter til språk og kultur, samfunns- og næringsliv, kreves det innovasjon og nytenkning om hvordan man sikrer gode og likeverdige offentlige tilbud, i tillegg til et godt samspill med lokalt næringsliv. For å sikre samenes kulturelle kontinuitet kreves både grensesprengende forskning og radikal innovasjon som utvider og flytter forsknings- og innovasjonsfronten.

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål[1]. De tiltak som settes i gang av Forskningsrådet skal resultere i noen forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk (se figur 1). Se vedlegg for en oversiktlig fremstilling av denne porteføljens investeringslogikk.

Figur 1. Skjematisk illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.