Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram

Porteføljestyret prioriterer internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid i Norden, med europeiske land og med utvalgte samarbeidsland utenfor EØS. 

Innenfor porteføljens ansvarsområder ligger nasjonale og regionale kunnskapsutfordringer som er særlig viktige tema for Norge. For å løse disse kunnskapsbehovene er det nødvendig å styrke forskningsinnsatsen og vektlegge dette i investeringene. Synergiene og samspillet mellom regionale, nasjonale og internasjonale arenaer får stor betydning i arbeidet med å nå investeringsmålene.

Internasjonalt forskningssamarbeid er en forutsetning for å nå bærekraftmålene, og er nødvendig for tilgang på kunnskap, partnerskap og markeder som er viktig for porteføljen. Å fremme internasjonalt samarbeid inngår i Forskningsrådets arbeid for å sikre at nasjonale og internasjonale finansieringsarenaer er godt koordinert. Internasjonalt samarbeid i porteføljen består av fire hovedelementer: 

 1. Norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa[8] (2021−27) 
 2. Deltakelse i europeiske partnerskap 
 3. Koordinering mellom nasjonale og internasjonale utlysninger 
 4. Bilateralt samarbeid, nordisk samarbeid, globalt samarbeid og institusjonelle nettverk

Horisont Europa – relevans for porteføljen

Europas grønne giv[9] er EUs strategi for grønn vekst og legger føringer på forskning og innovasjon i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, Horisont Europa. Dette er et sentralt virkemiddel for et grønnere og mer digitalisert Europa og vil være vesentlig for å oppnå klima-nøytralitet innen 2050 og for å bevare og gjenopprette økosystemer og naturmangfold innen 2030. 

Løsningsveier for å sikre bærekraftige matsystemer som forsyner en voksende befolkning og ivaretar miljø, klima og biologisk mangfold i sunne økosystemer er blant annet beskrevet i strategiene "Fra jord til bord" og "Bevare og gjenopprette økosystemer og naturmangfold". I dag produseres, bearbeides og brukes mat på en måte som setter planetens ressurser under press. Det er mye matsvinn, og matavfallet blir i liten grad utnyttet. Ny kunnskap skal brukes for å skape endringene som sikrer bærekraft i matsystemene. Denne omstillingen skal sikre nok, sunn og næringsrik mat for alle. Samtidig skal den bidra til klima-, miljø- og økosystemvennlig produksjon og forbruk. 

Horisont Europas aktivitet på området "Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø" gjenspeiler utfordringene verden står overfor og skal bidra til å finne løsninger og iverksette systemendringer. Sammenhengen mellom natur, klima, mat, øvrig bioøkonomi og menneske står sentralt og er høyst relevant for porteføljen. Prioriterte områder er knyttet til målene i EUs grønne giv og overgangen til bærekraft:

 • Bevare og gjenopprette naturmangfold økosystemtjenester
 • Rettferdige, sunne og miljøvennlige matsystemer for mat- og ernæringssikkerhet
 • En sirkulær økonomi og bioøkonomi
 • Rent miljø og null forurensning 
 • Land- og vannrelaterte klimatiltak
 • Sunne og grønne bygde-, kyst- og urbane samfunn, miljøovervåking
 • Digitale løsninger og styringssystemer 

Fem samfunnsoppdrag (missions) er satt i gang i Horisont Europa

Målrettet innovasjon basert på tilgjengelige resultater fra ny forskning skal sørge for rask implementering av tiltak som kan løse klima-, miljø- og helseutfordringene i Europa. Fire av Horisont Europas fem samfunns-oppdrag er særdeles relevante for porteføljen, og norsk deltakelse vil levere opp mot porteføljens mål:

 • Klimatilpasning
 • Jordhelse
 • Klimanøytrale og smarte byer
 • Sunne hav og vann innen 2030

Partnerskap i Horisont Europa

Vi trenger internasjonalt samarbeid for å løse viktige nasjonale, regionale og globale utfordringer. Norge har over lengre tid deltatt i mange europeiske partnerskap, der man sammen med EU-land har investert i forskning og innovasjon. De nye målene for Det europeiske forsknings- og innovasjonsområdet (ERA) innebærer at innretningen av Horisont Europa og andre EU-programmer samkjøres for å unngå duplisering. Samspillet mellom den nasjonale og den europeiske konkurransearenaen er også viktig. Av den grunn vil porteføljestyret løpende vurdere koordinering mellom nasjonale og internasjonale utlysninger mht. kunnskapsoppbygging og ansvarsdeling. EU har startet flere partnerskap og flere er underplanlegging, mange av dem bygger på eksisterende samarbeid. De nye partnerskapene skal bli spleiselag og strategiske samhandlingsarenaer mellom Kommisjonen og landene for å skape et klimanøytralt, bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Syv av partnerskapene har høy relevans for porteføljen: 

 • Biodiversa+ European Biodiversity Partnership sikter mot å skalere opp og integrere den europeiske forskningsinnsatsen for å bevare, gjenopprette og forvalte naturmangfold, økosystem og naturressurser. Startet i 2021.
 • Accelerating farming systems transition: Agro-ecology Living Labs and Research Infrastructures har som mål å legge til rette for at Europas jordbruksproduksjon blir mer bærekraftig og klima- og økosystemvennlig.  Agroøkologiske prosesser skal utnyttes bedre og living labs med deltakelse av sluttbrukere og andre stakeholders introduseres.
 • Animal Health and Welfare er et partnerskap som vil bygge et sterkt FoI-rammeverk for å sikre at europeisk husdyrproduksjon baserer seg på sunne dyr og bedre velferdsstandarder.
 • European Partnership on Sustainable Food Systems for People, Planet & Climate har ambisjon om å fremme overgangen til trygg og sunn ernæring for alle, basert på mat som er bærekraftig produsert i robuste matsystemer.
 • Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, som i tett samarbeid med europeiske byer, vil jobbe med EU for å nå deres mål for framtidens bærekraftige byer. Starter i 2022WATER4ALL
 • Water Security for the planet har som ambisjon å sikre rent og nok vann til å dekke samfunnets og naturens behov og å håndtere vannrelaterte naturkatastrofer. Starter i 2022.
 • European Partnership on One health AMR skal implementere EUs Action Plan against AMR. Hovedfokuset vil være på folkehelse, men partnerskapet vil også dekke dyrehelse, mattrygghet og miljøaspektet i et én helse-perspektiv. 

Partnerskapskandidatene dekker ikke alle områder som er viktige for Norge og flere europeiske land. Det er derfor naturlig at Norge fortsatt deltar i noen av dagens JPI-er og andre ikke EU-finansierte partnerskap, blant annet JPI FACCE (Jordbruk og matsikkerhet under endret klima), JPI CH (Kulturarv og globale endringer) som arbeider for å utvikle et partnerskap på sikt og JPI HDHL (Mat og helse).

Forskningsrådet vil vurdere følgende strategier for å optimalisere investeringer på de nasjonale og internasjonale forskningsarenaene:  

 • Forsterke effekten av internasjonale prosjekter gjennom nasjonal videreutvikling av relevante resultater.
 • Kvalifisere norske aktører til å konkurrere på de internasjonale kunnskapsarenaene. 
 • Koordinere nasjonale utlysninger med tilsvarende utlysninger i Horisont Europa. 
 • Arbeidsdeling ved å se nasjonale og internasjonale investeringer mer i sammenheng.  

Internasjonalt samarbeid utover Horisont Europa

NordForsk og Nordisk Innovasjon er de mest aktuelle nordiske samarbeidsarenaene. I tillegg deltar vi allerede tungt inn i Nordisk komité for landbruks- og matforskning (NKJ) og Samnordisk skogforskning (SNS). I porteføljen er bilaterale fellesaktiviteter med Kina og India aktuelle gjennom Forskningsrådets bilaterale ordninger som CHINOR og INDNOR. Mange land, spesielt afrikanske land sør for Sahara, vil bli hardt rammet av klima- og naturkrisen og oppleve at mat- og ernæringssikkerheten blir truet. Samarbeid for å møte utfordringene er nødvendig, og vi forventer at Norge på lik linje med EU vil bidra gjennom felles forskning og institusjonsbygging for å finne bærekraftige løsninger. Belmont Forum er et globalt partnerskap av forskningsfinansierende organisasjoner som skal fremme tverrfaglig vitenskap. Belmont Forum vil være en viktig arena framover for å få til felles, større globale satsinger innenfor porteføljens områder.  

Forskningsrådet vil prioritere og legge til rette for:   

 • et sterkere nordisk samarbeid
 • fortsatt bred deltakelse i europeiske samarbeidsfora
 •  bilateralt samarbeid utover Europa, også gjennom Belmont Forum

[8]Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

[9]Om Europas grønne giv (Green Deal) - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.