Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Prioriteringer

For å nå investeringsmålene vil porteføljestyret for landbasert mat, miljø og bioressurser særlig vektlegge tematiske (kap. 4.2) og strukturelle prioriteringer (kap. 4.4), men også faglige og teknologiske grep (kap. 4.1) og ulike former for internasjonalt samarbeid (kap. 4.5) er viktige prioriteringer. 

Gjennom målrettede og prioriterte investeringer i forskning og innovasjon, både nasjonalt og internasjonalt, skal Forskningsrådet utvikle kunnskap for å møte porteføljens investeringsmål. Dette vil være sentralt for å nå målene i Forskningsrådets strategi og bidra til å realisere FNs bærekraftsmål. 

Planen er formulert ut ifra det kunnskapsgrunnlaget vi har våren 2022. Vi ser at samfunnsutfordringene kan endres raskt, bl.a. knyttet til pandemi, krig og klima- og naturkriser. Dagens rammer kan derfor ikke tas for gitt, for eksempel kan tilgang på energi og mat brått endre seg. Behovet for beredskap er blitt tydeligere. Det eneste vi med sikkerhet vet om framtiden, er at den blir annerledes enn i dag. Det betyr andre rammer og forutsetninger for kunnskapsproduksjonen. Planen skal derfor ikke tolkes statisk, men gi rom for nye grep ved nye behov. De ulike tiltakene år for år skal konkretiseres i investeringsplaner og utlysninger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juni 2024, kl. 21.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.