Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Forventede virkninger (outcome)

Investeringer i porteføljen bidrar med virkninger ("outcome") på noe lengre sikt enn enkeltprosjektenes levetid. Virkningene er resultater av flere FoU-prosjekter og en rekke andre innsatsfaktorer satt i system. Det er sentralt for porteføljestyret å bygge kunnskap som blir brukt av næringsliv og beslutningstakere.

Relevante indikatorer for å vurdere i hvilken grad brukermålene vil kunne nås:

Virkninger for forskningsmiljøer 

 • Norske forskningsmiljøer er etterspurte samarbeidspartnere i internasjonale forskningsprosjekter, 
 • Antall publikasjoner i høyt rangerte tidsskrifter og deltakelse på velrenommerte konferanser øker.
 • Internasjonalisering av forsknings- og innovasjonsmiljøene, økt deltakelse i nettverk  
 • Forfatterskap i store internasjonale synteserapporter som naturpanelet (IPBES) og ressurspanelet  

Virkninger for offentlig sektor  

 • Endringer i lover, regler og politiske virkemidler samt ny politikk 
 • Bedre arealplaner 

Virkninger for næringslivet 

 • Nye og forbedrede produkter, tjenester og løsninger  
 • Nye forretningsmodeller 
 • Prosesser i produksjon og spin offs

Samarbeid

 • Økt samarbeid i forskningen, mellom forskningsmiljøer og mellom forskning og ulike brukere
 • Økt sektorovergripende forskning

Generelle 

 • Endringer i samfunnsmessige og økonomiske rammebetingelser for grønn omstilling
 • Ny innsikt for næringsliv og forvaltning basert på forskning og erfaringsbasert kunnskap 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 19:08 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.