Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Forventede virkninger (outcome)

Investeringer i porteføljen bidrar med virkninger ("outcome") på noe lengre sikt enn enkeltprosjektenes levetid. Virkningene er resultater av flere FoU-prosjekter og en rekke andre innsatsfaktorer satt i system. Det er sentralt for porteføljestyret å bygge kunnskap som blir brukt av næringsliv og beslutningstakere.

Relevante indikatorer for å vurdere i hvilken grad brukermålene vil kunne nås:

Virkninger for forskningsmiljøer 

 • Norske forskningsmiljøer er etterspurte samarbeidspartnere i internasjonale forskningsprosjekter, 
 • Antall publikasjoner i høyt rangerte tidsskrifter og deltakelse på velrenommerte konferanser øker.
 • Internasjonalisering av forsknings- og innovasjonsmiljøene, økt deltakelse i nettverk  
 • Forfatterskap i store internasjonale synteserapporter som naturpanelet (IPBES) og ressurspanelet  

Virkninger for offentlig sektor  

 • Endringer i lover, regler og politiske virkemidler samt ny politikk 
 • Bedre arealplaner 

Virkninger for næringslivet 

 • Nye og forbedrede produkter, tjenester og løsninger  
 • Nye forretningsmodeller 
 • Prosesser i produksjon og spin offs

Samarbeid

 • Økt samarbeid i forskningen, mellom forskningsmiljøer og mellom forskning og ulike brukere
 • Økt sektorovergripende forskning

Generelle 

 • Endringer i samfunnsmessige og økonomiske rammebetingelser for grønn omstilling
 • Ny innsikt for næringsliv og forvaltning basert på forskning og erfaringsbasert kunnskap 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.