Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Investeringsmål

Porteføljen for landbasert mat, miljø og bioressurser omfatter Forskningsrådets innsats innenfor forskning og innovasjon for økt kunnskap om naturmangfold og sentrale miljøutfordringer, for matproduksjon og økt verdiskaping i norske biobaserte næringer, samt for sirkulær økonomi. Dette er kunnskapsområder som er sentrale for å nå målene i Forskningsrådets strategi. Investeringsmålene beskriver retninger for hvordan porteføljens kunnskapsutfordringer skal møtes.

Porteføljeplanen har bred forankring i Idékraft verden trenger, Forskningsrådets strategi (2020–2024). Investeringsmålene skal bidra til god måloppnåelse og støtter opp om alle de overordnede målene i strategien, særlig Bærekraftig utvikling, men også Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Omstilling i næringsliv og offentlig sektor. Tiltakene skal også bidra betydelig til de strategiske områdene i strategien, særlig Grønt skifte, men også Samhørighet og globalisering og Teknologi og digitalisering. 

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunns- og brukermål.  Tiltak som igangsettes skal resultere i spesifiserte virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk, se figur 1. Se vedlegg 1 for en samlet framstilling av denne porteføljens investeringslogikk. 

Figur 1. Skjematisk illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

Porteføljen skal støtte kunnskapsutviklingen innenfor ansvarsområdene – enkeltvis og integrert i hverandre – i nært samarbeid med andre porteføljer og andre aktører nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid står sentralt for å møte de store utfordringene, dilemmaene og mulighetene nasjonalt og globalt med mer helhetlig, sektorovergripende kunnskap. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.