Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Samfunnsmål

Forskningsrådet legger til grunn at bærekraftig utvikling skal være en premiss for investeringene og at miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk bærekraft skal bli et strategisk konkurransefortrinn. Skal vi som nasjon og med ansvar i en global sammenheng lykkes med en grønn omstilling, må næringslivet og offentlig sektor se mulighetene og utvikle og ta i bruk nye løsninger og tjenester basert på aktiv bruk av forskning og innovasjon. Grønn omstilling og konkurransekraft basert på sirkulær økonomi må styrkes, og ressursuttak og klimautslipp må reduseres betydelig. 

Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings- og innovasjonsinnsatsen skal innrettes mot i det lange løp ("impact", se kap. 6.3) og angir en retning for kunnskapsutviklingen. Porteføljeplanen er hovedsakelig innrettet mot Norge. Samtidig er det behov for Norge å delta i internasjonalt forskningssamarbeid og å se kunnskapsutfordringer også i en global sammenheng. Kap. 4.2 beskriver nærmere det faglige grunnlaget for målene.

Porteføljeplanen for landbasert mat, miljø og bioressurser har fem samfunnsmål som bygger opp under Forskningsrådets strategi: 

  • Norge bevarer, restaurerer og bruker naturen, naturressursene og økosystemtjenestene innenfor bærekraftige rammer. 
  • Norsk matproduksjon er robust, basert på bærekraftige løsninger og bidrar til økt matsikkerhet.
  • Sirkulær økonomi er grunnlaget for produksjon, tjenesteyting og forbruk.
  • Biobaserte næringer og verdikjeder skaper store økonomiske verdier og leverer kvalitetsprodukter og tjenester til samfunnet.
  • Én helse-perspektivet gir god helse for folk, dyr, planter, jord og miljøet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.