Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Finansiering

Porteføljestyret for landbasert mat, miljø og bioressurser forvalter tre delporteføljer; 

  • Mat og bioressurser (budsjettformål BIONÆR),
  •  Naturmangfold og miljø (budsjettformål MILJØFORSK)
  • Sirkulær økonomi (budsjettformål SIRKULÆRØKONOMI) 

De viktigste finansierende departementene er Landbruks- og matdepartementet (LMD), Klima og Miljødepartementet (KLD) og Kunnskapsdepartementet (KD). Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri bidrar betydelig til porteføljen med egne investeringer, samt en rammebevilgning til Naturmangfold og miljø med et årlig beløp på 6 mill. kroner. Et eget budsjett for tverrgående satsninger på bioøkonomi finansieres av LMD i samspill med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).  Budsjett for tverrgående satsinger på lavutslipp (fra tildelingsbrev) finansieres av KLD. Midlene lyses ut i tråd med tildelingsbrevet fra det enkelte departement for det enkelte budsjettformål, noe som reflekteres i bredden av porteføljens investeringsmål og tiltak.

Figur 3 viser finansieringskildene for de forskjellige budsjettformålene som porteføljestyret for landbasert mat, miljø og bioressurser har ansvaret for. SIRKULÆRØKONOMI ble opprettet som budsjettformål først i midten av 2020, og det beskjedne beløpet her bærer preg av at de bevilgede prosjektene fortsatt er i en tidlig fase. 

Figur 3. Finansiering av investeringer under porteføljestyrets ansvar i 2021.

Samspill i Forskningsrådet

Målbildet for porteføljen krever et tett samspill med andre budsjettformål for å utvikle gode kunnskapsbaserte løsninger og innovasjoner. I dette inngår behovet for et tett og dynamisk samspill med andre relevante porteføljer, se kap. 5 Tiltak. På den måten vil en kunne samarbeide om å etablere større, integrerte prosjekter og rette satsinger mot større utfordringer. Framover blir det viktig å utvikle samspillet gjennom et helhetlig porteføljeperspektiv.

Samspill med eksterne partnere

Forskningsrådet utfører et løpende eksternt oppdrag for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA). Målsetningen for disse midlene er til dels overlappende med porteføljen for mat, miljø, bioressurser og sirkulær økonomi, særlig innenfor matområdet. Det er følgelig viktig å ha et mest mulig enhetlig og felles blikk på hvordan disse to porteføljene best mulig kan utfylle hverandre.  FFL/JA bidrar også med midler til miljøforskningen.

De regionale Forskningsfondene bidrar til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer innenfor de ulike regionene i Norge. Målet er å utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker. Fondene er følgelig svært aktuelle samarbeidspartnere.

Innenfor bioøkonomien er det etablert en felles handlingsplan med Innovasjon Norge og SIVA. Planen følger opp og konkretiserer de overordnede føringene fra Nasjonal strategi for bioøkonomi (kap. 2.3). Også på andre områder er et utvidet samarbeid med Innovasjon Norge og SIVA aktuelt.

Forskningsrådet samarbeider også med private fond som Handelens Miljøfond og Grofondet. Handelens Miljøfond er en viktig finansiør av delporteføljen Sirkulær økonomi. De har som mål å redusere plastforsøpling og øke plastgjenvinning. Disse målene er relevante for Sirkulær økonomi, og et godt samspill er gjensidig nyttig.

Det kan være aktuelt for porteføljestyret å inngå et tettere samarbeid med Grofondet. Fondet bidrar til å øke omsetningsverdien og forbruket av norsk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Fondet gir støtte til konkrete prosjekter etter søknad. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.