Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Porteføljeplanens investeringsmål uttrykker ønsket tilstand på samfunnsnivå og målgruppenivå. Porteføljestyrets investeringer, i samarbeid med andre, skal bidra til å nå disse målene. Vi vil måle resultater årlig gjennom porteføljeanalyser, mens vurderinger av virkninger og effekter i større grad må gjøres gjennom større analyser og evalueringer med noen års mellomrom. Kompleksiteten i porteføljen og også dilemmaer i målbildet vil utfordre samarbeidet og kreve at aktører i ulike ledd samhandler for felles måloppnåelse, for eksempel knyttet til bærekraft og ressursutnyttelse. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 19:11 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.