Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Porteføljens omfang

Porteføljeplanen for landbasert mat, miljø og bioressurser omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor porteføljestyrets ansvarsområder. Den omfatter alle relevante prosjekter i Forskningsrådet, samt prosjekter med EU-finansiering.

Porteføljen er beskrevet slik innenfor de fire porteføljedimensjonene:

  • Fag og teknologi – porteføljen omfatter alle fag- og teknologiområder. Teknologi, matematikk, naturfag og landbruks- og fiskerifag er de mest sentrale fagområdene, og de to første er økende. Samfunnsvitenskap utgjør en mindre, men også betydelig og økende andel. Humaniora utgjør en liten del av porteføljen, men har også en økende tendens. Medisin og helsefag utgjør en mindre andel.
  • Tema – porteføljen er temaorientert og dekker:
    • landbasert mat og bioproduksjon
    • landbasert naturmangfold og miljø, inklusivt ferskvann og luft
    • sirkulær økonomi, som dekker alle sektorer, også marint.
  • Anvendelsesområder – resultatene fra prosjektene skal finne sin anvendelse innenfor hele bredden av forvaltning, offentlig sektor, næringslivet og samfunnet for øvrig.  
  • FoUoI-verdikjede – porteføljen omfatter hele kjeden: grunnforskning, anvendt forskning, utviklingsarbeid, forskningsbasert innovasjon, eksperimentell utvikling og kommersialisering – regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

I 2021 utgjorde den totale porteføljen for landbasert mat, miljø og bioressurser om lag 1,5 mrd. kroner, inkl. EU-innsatsen. Av Forskningsrådets investeringer på 1,2 mrd. kroner, utgjorde porteføljestyrets andel ca. 300 mill. kroner. SkatteFUNN har i tillegg en relevant portefølje på ca. 420 mill. kroner.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 21:10 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.