Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Brukermål

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktører i forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlig virksomheter og sivilsamfunnet sammen for å frambringe banebrytende og nyttig forskning og innovasjon som er en forutsetning for å kunne nå samfunnsmålene. 

Porteføljen for landbasert mat, miljø og bioressurser er en bred tematisk portefølje. Et bredt spekter av aktører innenfor forskningsmiljøer, samfunnsaktører og næringsliv, både nasjonalt og internasjonalt, må involveres for å nå målene. Videre kreves et nært samarbeid med flere andre porteføljer for å løse felles og ofte sektorovergripende kunnskapsbehov. 

Brukermålene er rettet mot et bredt spekter av brukere som forventes å ta resultatene i bruk. Brukermålene indikerer således forventede virkninger knyttet til forskningen og innovasjonen ("outcome", se kap. 6.2).

Porteføljeplanen for landbasert mat, miljø og bioressurser har følgende brukermål:

  1. Fagmiljøer i forskningsfronten leverer kunnskap av høy relevans for å løse samfunnsutfordringer.​
  2. Offentlige og private virksomheter og sivilsamfunnet bruker og forvalter arealer, naturmangfold og -ressurser og kulturmiljøer innenfor bærekraftige rammer. ​
  3. Sirkulær økonomi er styrende for næringsaktører, offentlige virksomheter, forbrukere og kunnskapsmiljøer. ​
  4. Produsenter av landbasert mat bidrar til økt selvforsyning og at befolkningen har tilgang på trygg mat av høy kvalitet og diversitet.
  5. Små og store bedrifter, FoU-institusjoner, offentlige virksomheter og sivilsamfunn samhandler for å levere kunnskap og gode løsninger for økt bærekraft i en konkurransedyktig bioøkonomi 
  6. Biobaserte bedrifter styrkes og er levedyktige, og de tar i bruk ny kunnskap og teknologi 
  7. Offentlig og private virksomheter har kunnskap om og tar i bruk styringsmodeller og digitale løsninger, og handler innenfor rammebetingelser for ressursforvaltning, miljøhensyn og verdiskaping.
  8. Private og offentlige virksomheter og sivilsamfunnet bruker kunnskap og er i fronten for å minimere spredning og eksponering av forurensning, miljøgifter, smittestoffer og skadegjørere.​
  9. Myndigheter og bedrifter prioriterer forebyggende helsetiltak basert på én-helse-perspektivet.​

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.