Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Forventede samfunnseffekter (impact)

Investeringene i porteføljen forventes å ha betydning for samfunnsutviklingen gjennom mer langsiktige effekter ("impact"), der en rekke andre faktorer også spiller inn, ikke minst markedsmessige og økonomiske forhold. Samfunnseffektene vil være på systemnivå som offentlig sektor, næringsliv, miljø og klima, befolkningen som helhet eller befolkningsgrupper. Her kan vi ikke peke på konkrete virksomheter eller institusjoner i samfunnet, men mer på helheten. Ofte vil samfunnseffekten rette seg mot bærekraftsutfordringer i bred forstand eller mot andre makroforhold i samfunnet. 

Indikatorer for å vurdere om forskningen bidrar til brede samfunnseffekter, er av typen:

 • Forbedret forbrukeratferd med mer skånsom bruk av ressursgrunnlaget 
 • At Norge har nådd Regjeringens klimamål for landbruket
 • Lavere press på arealer og natur  
 • Livskraftig ressursgrunnlag og rent miljø 
 • Endringer og transformasjoner i retning av et grønt og bærekraftig samfunn  
 • Bærekraftige mat- og landbrukssystemer regionalt, nasjonalt og globalt 
 • God livskvalitet i befolkningen 
 • Økt konkurransekraft og verdiskaping i biobaserte næringer 
 • Norge har økt selvforsyningen av mat vesentlig 
 • Reduserte klimagassutslipp og tap av natur etter omstilling til sirkulær økonomi 
 • Ressurser og produkter holder lenger, gjennom sirkulære verdikjeder og tankesett
 • Ressursgrunnlaget er livskraftig, og miljøet er rent for forurensninger og miljøgifter
 • Tydelig måloppnåelse for relevante bærekraftsmål, både regionalt, nasjonalt og globalt  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.