Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Tiltak

Delmål
(brukermål)
 

Egne tiltak 

Forventes oppnådd
gjennom øvrig innsats
 

Sterke forskningsmiljøer utvikler ny kunnskap og nye metoder.

Brede utlysninger av:

 • Forskerprosjekter (FP)
 • kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP
 • innovasjonsprosjekter (IP-O)

Sikre gode og robuste forskningsmiljøer gjennom aktuelle føringer som:

 • samarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • tverrfaglige tilnærminger
 • kobling til institusjonens strategier
 • rekrutteringsstillinger

Monitorering med henhold til porteføljens utvikling, sammensetning, bredde og mangfold.

Sikre en balansert portefølje.

Investere i de beste prosjektene innenfor prioriterte områder.

Bredde og balanse i den samlede innsatsen i Forskningsrådet.

Utdannings- og kompetanse perspektiver integrert i andre budsjettformål og porteføljer. feks:

 • Velferd, kultur og samfunn 
 • Humaniora og samfunnsvitenskapelig
 • Demokrati, styring og fornyelse
 • Global utvikling
 • Helse

Flere EU-prosjekter som integrerer utdanningsperspektiv.

Forskning av høy kvalitet om de viktigste utfordringene.

Sikre relevante prosjekter gjennom målrettede utlysninger.

Investere i de beste prosjektene innenfor prioriterte områder.

Sikre balanse i porteføljen og prosjekter med krav om samarbeid og/eller eierskap i utdanningssektoren.

 

Solid kunnskapsgrunnlag til nytte for politikkutforming, forvaltning og praksisfelt.

Aktiv porteføljestyring.

Bidra til at relevant forskning blir oppsummert, publisert, formidlet og delt på ulike arenaer og møteplasser, slik at sektoren får nytte av kunnskapen som utvikles.

 

Aktørene i utdanningssektoren tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger.

Styrke samspillet mellom utdanning, forskning og praksis og lyse ut prosjekter med krav om samarbeid og brukermedvirkning.

Mobilisere ulike brukergrupper for deltakelse i forskningsprosjekter og/eller spredningsaktiviteter. 

Satsing på innovasjon i offentlig sektor og øvrig arbeidsliv.

Styrket innovasjonskunnskap og innovasjonsevne i utdanningssektoren

Utlysninger av IP-O og KSP for å styrke forskningens rolle i utdanningssektorens utviklings- og innovasjonsarbeid.  og fornyelse av tjenester, infrastruktur og forvaltning.

Styrke data-, analyse -og statistikk- grunnlaget om innovasjon i utdanning for å forbedre kunnskapen om behov.

Bidra til systematiske forsøk, intervensjonsstudier og evaluering av nye løsninger.

Utvikle gode mekanismer for formidling og deling av kunnskap om resultater av og erfaringer med innovasjon.

Strategi for innovasjon i offentlig sektor[10]

Attraktive karriereveier for forskertalentene.

Lyse ut unge forskertalenter.

Videreføre satsing rekruttering og karriereutvikling tidlig i karriereløpet.

Styrke kvalitet og relevans i doktorgradsutdanningen.

Arbeide for kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere og stipendiater.

Videreutvikling av Forskningsrådets virkemidler for rekruttering og tidlig karriere.

Referanser

10 Forskningsrådets strategi for innovasjon i offentlig sektor

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 08.32 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.