Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Investeringsmål

Hovedmålene og delmålene bygger på Forskningsrådets reviderte strategi fra 2020. I disse dokumentene inngår ikke utdanning som eksplisitt målområde, men er likevel en forutsetning for at målene nås. Hovedmålene beskriver ønsket tilstand på samfunnsnivå. Delmålene beskriver en framtidig tilstand for forskningssystemet eller brukerne av forskningen som er nødvendig for å oppnå samfunnsmålet.

Overordnet mål
og prioriteringer

Hovedmål
(samfunnsmål)

Delmål
(brukermål)

Bygge kompetanse og kvalitet i forskningen.

Omstilling i offentlig sektor gjennom forskningsstøttet kunnskapsutvikling og innovasjon.

Redusert utenforskap og høy yrkesdeltakelse.

Et inkluderende, mangfoldig og likestilt samfunn.

Godt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon.

Gode og attraktive utdannings- og opplæringsmuligheter for hele befolkningen hele livet.

Et omstillingsdyktig og kompetent arbeidsliv.

Sterke forskningsmiljøer utvikler ny kunnskap og nye metoder.

Forskning av høy kvalitet om de viktigste utfordringene.

Solid kunnskapsgrunnlag til nytte for politikkutforming, forvaltning og praksisfelt.

Aktørene i utdanningssektoren tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger.

Styrket innovasjonskunnskap og innovasjonsevne i utdanningssektoren.

Forskertalenter har attraktive karriereveier.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 22.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.