Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Forventede resultater (output)

Resultater er det som er et direkte produkt av de enkelte FoU-prosjektene. Det vil som regel være ny kunnskap, praksis, prototyper, uttestinger, demonstrasjoner, pilotanlegg, patenter, o.l. De forskjellige søknadstypene vil generere resultater av forskjellig type. Forskerprosjekter (FP) og Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP) vil softe gi, ny kunnskap, nye metoder, stipendiater, vitenskapelige artikler, ny praksis, uttestinger og patenter. Kommersialiseringsprosjekter vil verifisere konsepter og frembringe patenter, mens innovasjonsprosjekter typisk genererer prototyper, nye eller forberede produkter, prosesser og tjenester, pilotanlegg, nye tjenestekonsepter, patenter o.l.

Indikatorer vil være av typen: Publikasjoner, siteringer, Dr. grader, patenter, lisenser, nye oppstartsbedrifter og spinn-offs, nye konsepter, praksiser, samarbeid, prototyper, pilotanlegg, og verifiserte og validerte prosesser.

Forventede virkninger (outcome)

Virkninger indikerer bruken og bearbeidingen av resultatene hos brukergrupper som offentlige og private virksomheter og samfunnet forøvrig. Det vil da være snakk om markedsferdige eller anvendbare produkter, tjenester eller kunnskap. Dette er altså ikke direkte resultater av FoU-prosjektene alene, og det lar seg da heller ikke gjøre å relatere de enkelte virkningene til bestemte prosjekter eller søknadstyper. Virkningene er derimot som regel et resultat av flere FoU-prosjekter og en rekke andre innsatsfaktorer satt i system over en lengre periode. For bedrifter vil det bety et vellykket kommersialiseringsløp, mens for offentlige virksomheter betyr det at tjenester kan rulles ut for publikum eller benyttes i utarbeidelsen av offentlige planer, lover eller regler.

Indikatorene skal brukes til å vurdere i hvilken grad brukermålene vil kunne nås. De vil være av typen: Evalueringer av forskjellige typer, nye markedsferdige produkter eller tjenester, produksjonsprosesser i kommersiell drift, institusjonelle endringer, internasjonalt samarbeid, nye eller oppdaterte lover, forskrifter, offentlige planer og regler.

Forventede samfunnseffekter (impact)

Samfunnseffekter indikerer hvilke langsiktige effekter virkningene kan tenkes å ha på samfunnet. Dette dreier seg om langsiktige effekter der en rekke andre faktorer også spiller inn, ikke minst markedsmessige og finansielle forhold. Samfunnseffektene vil være knyttet til systemnivå, slik som næringsliv, offentlig sektor, miljømessige forhold, befolkningen som helhet eller befolkningsgrupper. Man kan her ikke peke utelukkende på konkrete virksomheter eller institusjoner i samfunnet, men mer på helheten. Ofte vil samfunnseffekten rette seg inn mot effekter på bærekraftsutfordringene eller andre makroforhold i samfunnet.

Indikatorene skal brukes til å vurdere i hvilken grad samfunnsmålene vil kunne nås. De vil være av typen: Universitetsranking, internasjonale priser, FoU-innsats hos forskjellige aktører, brukertilfredshet for offentlige tjenester, offentlige bærekraftsindikatorer[26], befolkningens tillit til forskning.

Alle indikatorene som er angitt for resultater, virkninger og samfunnseffekter er foreløpige og vil bli videreutviklet i neste versjon av porteføljeplanen. Indikatorene som brukes, spesielt for effekter langt ut i verdikjeden, bør i størst mulig grad være standardiserte og blir brukt på tvers av Forskningsrådet og samfunnet for øvrig.

Referanser

26 ssb.no/sdg

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 06.55 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.