Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Tiltak

Porteføljeplanens brukermål skal lyses ut med ulike søknadstyper. Muligheten for måloppnåelse vil, for de fleste målene, øke gjennom samarbeide med andre porteføljer og internasjonale forskningsfinansører.

De mest sentrale samarbeidspartnerne for denne porteføljen er porteføljestyrene for Klima- og polarforskning, Hav, Helse, Energi, transport og lavutslipp, Livsvitenskap, Muliggjørende teknologier, Industri og tjenestenæringer, Humaniora og samfunnsvitenskap, Demokrati, styring og fornyelse, Global utvikling, Velferd, kultur og samfunn.

Internasjonalt er EUs rammeprogram for forskning, Horisont Europa, og Belmont Forum viktige samarbeidspartnere.

Tabellen under viser hvilke tiltak denne porteføljen vil iverksette for å nå porteføljens brukermål:

Brukermål

 Type tiltak

Samarbeidspartnere

Fagmiljøer i forskningsfronten leverer kunnskap for bærekraftig mat, biobasert produksjon og økosystembasert forvaltning.

Forskerprosjekter, senterordninger, internasjonale fellesutlysninger.

Porteføljene for Livsvitenskap, Humaniora og samfunnsvitenskap.

Internasjonalt samarbeid.

Næringsliv og offentlig sektor har kunnskap til å bruke arealer, naturmangfold og -ressurser innenfor planetens tålegrenser.

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter, innovasjon i offentlig sektor, kunnskapsoppsummeringer, Kommunikasjons-utlysning, rådgivning og dialog, internasjonale fellesutlysninger.

Porteføljene for Humaniora og samfunnsvitenskap, Hav, Energi, transport og lavutslipp, Klima- og polarforskning, Helse, Global utvikling, Velferd, kultur og samfunn og Muliggjørende teknologier.

Internasjonalt samarbeid.

Sirkulær økonomi og ressurseffektivitet er styrende for relevante næringsaktører, offentlige virksomheter, forbrukere og kunnskapsmiljøer.

 

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter, Innovasjonsprosjekter i næringslivet, Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, Førkommersielle anskaffelser, kunnskapsoppsummering, Kommunikasjons-utlysning, rådgivning og dialog.

Porteføljene for Hav, Energi, transport og lavutslipp, Muliggjørende teknologier, Industri og tjenestenæringer.

Internasjonalt samarbeid.

Myndighetene har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for forvaltning av naturmangfold og kulturmiljøer.

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter, kunnskapsoppsummeringer, rådgivning og dialog.

Porteføljene for Hav, Muliggjørende teknologier, Demokrati, styring og fornyelse.

Internasjonalt samarbeid.

Aktører langs hele verdikjeden produserer og utvikler bærekraftig mat, biobaserte produkter og tjenester. 

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter, kunnskapsoppsummeringer, Innovasjonsprosjekter i næringslivet, Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, Førkommersielle anskaffelser, kommersialiserings-prosjekter, Kommunikasjonsutlysning, rådgivning og dialog.

Porteføljene for Humaniora og samfunnsvitenskap, Hav, Energi, transport og lavutslipp, Klima- og polarforskning, Helse, Global utvikling, Velferd, kultur og samfunn og Muliggjørende teknologier.

Internasjonalt samarbeid.

Matprodusenter og biobaserte bedrifter er konkurransedyktige, nyskapende, tar i bruk teknologi og etablerer nye grønne løsninger, tjenester og arbeidsplasser. 

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter, kunnskapsoppsummeringer, Innovasjons-prosjekter i næringslivet.

Porteføljene for Muliggjørende teknologier, Demokrati, styring og fornyelse, Humaniora og samfunnsvitenskap, Velferd, kultur og samfunn og Global utvikling.

Internasjonalt samarbeid.

Offentlig og privat sektor samarbeider om å utvikle styringsmodeller for ressursforvaltning og miljøhensyn.

Kompetanse- og samarbeids-prosjekter, kunnskapsoppsummeringer Innovasjons-prosjekter i offentlig sektor, Kommunikasjons-utlysning, rådgivning og dialog.

Porteføljene for Muliggjørende teknologier, Demokrati, styring og fornyelse, Humaniora og samfunnsvitenskap, Velferd, kultur og samfunn og Global utvikling.

Internasjonalt samarbeid.

Næringslivet, offentlige myndigheter og samfunnet har kunnskap som gjør det mulig å minimere spredning og eksponering av forurensning, miljøgifter, smittestoffer og skadegjørere.

Kompetanse- og samarbeids-prosjekter, kunnskapsoppsummeringer, Kommunikasjons-utlysning,
rådgivning og dialog.

Porteføljene for Muliggjørende teknologier, Demokrati, styring og fornyelse, Humaniora og samfunnsvitenskap, Velferd, kultur og samfunn og Global utvikling.

Internasjonalt samarbeid.

Myndigheter og helsenæringer ser på forebyggende helse som en samfunnsøkonomisk investering.  

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter, kunnskapsoppsummeringer Innovasjons-prosjekter i offentlig sektor, Førkommersielle anskaffelser, kommersialiserings-prosjekter, Kommunikasjons-utlysning, rådgivning og dialog.

Porteføljene for Muliggjørende teknologier, Demokrati, styring og fornyelse, Humaniora og samfunnsvitenskap, Velferd, kultur og samfunn og Global utvikling.

Internasjonalt samarbeid.

Relevante aktører i forsknings- og innovasjonssystemet utvikler og anvender ny teknologi som sikrer konkurransekraft, verdiskaping og bidrar til å løse nasjonale og globale samfunnsutfordringer.

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter, kunnskapsoppsummeringer Innovasjons-prosjekter i næringslivet, Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, Førkommersielle anskaffelser, kommersialiserings-prosjekter, Kommunikasjons-utlysning, rådgivning og dialog.

Porteføljene for Muliggjørende teknologier, Demokrati, styring og fornyelse, Humaniora og samfunnsvitenskap, Velferd, kultur og samfunn og Global utvikling.

Internasjonalt samarbeid.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 21.08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.