Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Forventede samfunnseffekter (impact)

Samfunnseffekter indikerer hvilke langsiktige effekter virkningene kan tenkes å ha på samfunnet. Dette dreier seg om langsiktige effekter der en rekke andre faktorer også spiller inn, ikke minst markedsmessige og finansielle forhold. Samfunnseffektene vil være på systemmessige forhold slik som næringsliv, offentlig sektor, miljømessige forhold, befolkningen som helhet eller som befolkningsgrupper. Man kan her ikke peke på konkrete virksomheter eller institusjoner i samfunnet, men mer på helheten. Ofte vil samfunnseffekten rette seg inn mot effekter på bærekraftsutfordringene eller andre makroforhold i samfunnet. Kvalitative indikatorer vil også være av relevans, men mer krevende å måle oppnåelsen av.

Indikatorene skal brukes til å vurdere i hvilken grad samfunnsmålene vil kunne nås. De vil være av typen:

  • Atferd hos borgere, næringsliv, og lignende
  • Livskraftig natur og rent miljø
  • Endringer og transformasjoner i retning av et grønt og bærekraftig samfunn
  • Bærekraftige matsystemer nasjonalt og globalt
  • Livskvalitet i befolkningen
  • Konkurransekraft og verdiskaping
  • Selvforsyning og råderett over naturresurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 01.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.