Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Prioriteringer i EUs rammeprogram (Horisont Europa)

Norsk deltagelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, samt annet internasjonalt samarbeid, inngår i denne porteføljen. For å legge til rette for at nasjonale og internasjonale finansieringskilder samspiller godt, inngår det internasjonale arbeidet som en integrert del av Forskningsrådets virksomhet. EUs forsknings- og innovasjonsmidler vektlegges spesielt, og en sentral oppgave er å mobilisere og dyktiggjøre norske forskningsmiljøer for deltagelse i EUs konkurransearenaer. I det nåværende rammeprogram Horisont 2020, er regjeringens mål om 2% av midlene til norske aktører nådd, og næringslivet gjør det særlig bra. Med oppstart av Horisont Europa i 2021, er ambisjonsnivået økt til 2,5%.

Horisont Europa starter januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 4 milliarder euro. Prioriteringer knyttet til industri og tjenester vil i all hovedsak befinne seg i søyle 2 og 3, hhv mot samfunnsutfordringer og konkurransedyktig næringsliv og mot Det europeiske innovasjonsrådet (EIC). EIC skal gi støtte til banebrytende og disruptiv innovasjon med oppskaleringspotensial, hvor risikoen er for høy for private investorer. Dette omfatter støtte til avansert forskning innenfor ny teknologi (Pathfinder), finansiering til innovative oppstartsbedrifter (Accelerator) og hjelp til å utløse private investeringer (venturekapital, InvestEU). Forskningsrådet har et særlig ansvar for Pathfinder og ordningen må ses i sammenheng med Forskningsrådets satsing på kommersialisering. Også innenfor European Research Council (ERC, Horisont Europa søyle 1) tilbys det kommersielle verifiseringsmidler (ERC PoC) til de beste og forskerprosjektene, for å innledende avklare kommersielt potensial.

I eget vedlegg blir det gitt en mer utfyllende presentasjon av mulighetene i Horisont Europa med fokus på det som vil være relevant for denne porteføljen.