Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Andre prioriteringer

Bærekraftperspektiv

Samfunnsutfordringene knyttet til utvikling mot et mer bærekraftig samfunn, herunder en sirkulær økonomi med fokus på null-/¬lavutslipp og gjenbruk, representerer både utfordringer og muligheter for næringslivet. Porteføljens midler skal innrettes slik at de skal bidra til det grønne skiftet, og/eller til å nå ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

Radikale innovasjoner

Satsning på grensesprengende forskning og radikal innovasjon krever åpenhet for alle fagfelt og insentiver til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Radikale og grensesprengende prosjekter kan ofte oppfattes som for risikable, og det må forventes at en del ikke vil lykkes. Dedikerte virkemidler for særlig dristig forskning og radikal innovasjon med høy risiko kan dermed være nødvendig.

Norsk næringsliv og offentlig sektor innoverer mye, men innovasjonsarbeidet er i stor grad erfaringsbasert og involverer fortrinnsvis samarbeid med partnere som deler de samme problemene og erfaringene. Slik innovasjon er effektiv for å gjennomføre mindre, inkrementelle endringer, men for å skape de mer radikale transformasjonene som de globale samfunnsutfordringene krever trengs mer målrettet forskningsstøttet innovasjon.

Store og små bedrifter, erfarne og uerfarne, etablerte og nye aktører

Porteføljen skal sikre at Forskningsrådet har tilbud om innovasjons- og kompetanserettede virkemidler til hele bredden av industri- og tjenesteområder, på tvers av bransjer, sektorer, fagområder og langs verdikjeder. Ved tildeling av midler vil det bli bestrebet å få til balanse mellom store, middels store og små bedrifter, bedrifter eller samarbeidskonstellasjoner som ikke tidligere har hatt støtte i Forskningsrådet samt næringsområder og regioner som er svakt representert i Forskningsrådet.

Geografisk bredde

Det er et mål å sikre geografisk bredde i porteføljen og inkludere den regional dimensjon som en del av porteføljevurderingen. Ved karakterlikhet prioriteres prosjekter fra regioner som er svakt representert i porteføljen slik at hele landet er godt representert.

Kunnskapsspredning og verdikjedesamarbeid

God kunnskapsspredning og tett verdikjedesamarbeid mellom kunder, leverandører og forskningsorganisasjoner er viktige forutsetninger for omstilling og transformasjon. Klynger og næringsmiljøer er eksempler på viktige arenaer som bidrar til dette.

Datasikkerhet og samhandling mellom teknologi og mennesker

Digitalisering og økende tilgang til data representerer mange positive muligheter, både for offentlige og private aktører, men representerer samtidig store utfordringer knyttet til sikkerhet. Sikker bruk av data god samhandling mellom teknologi og mennesker er en viktig prioritering.