Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Tematiske prioriteringer

Forskningsrådets merkesystem angir 32 tematiske områder som det kan forskes på. Porteføljen for industri og tjenestenæringer er temanøytral og dermed komplementær til Forskningsrådets øvrige tematiske og strategiske satsinger. Den åpne tilnærmingen gir mulighet for tverrfaglig og flerfaglig tilnærming og god samlet måloppnåelse.