Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Forventede virkninger (outcome)

Virkninger er resultater av flere prosjekter og en rekke andre innsatsfaktorer satt i system. Disse knytter seg til bruken av resultatene i samfunn, næringsliv og forvaltning.

Forventede virkninger fra innsatsområdet bærekraftig omstilling av næringslivet

 • Flere bedrifter i hele landet investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning for å styrke sin konkurransekraft og bidra til bærekraft og det grønne skifte
 • Nye bedrifter, nye aktører, nye samarbeidskonstellasjoner og økt verdikjedesamarbeid
 • Flere eksportbedrifter og økte eksportinntekter
 • Kunnskapsbaserte bedrifter og flere arbeidsplasser
 • Økt regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Tettere samarbeid mellom privat og offentlig sektor og økt bruk av innovative, offentlige anskaffelser målrettet mot nye bærekraftige satsningsområder og verdikjeder
 • Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter bygger kvalitet og kapasitet innenfor felt som er viktige for grønn omstilling av nasjonalt og regionalt næringsliv
 • Økt kompetanse i forskningsmiljøene og økt kapasitet i næringslivet til å ta ny kompetanse i bruk
 • Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor i hele landet samarbeider for grønn digital omstilling og nye eksportnæringer

Forventede virkninger fra innsatsområdet kommersialisering fra forskning

 • Økt kommersiell utnyttelse av forskningsresultater gjennom nye lisenser og nye oppstartsbedrifter
 • Økt kommersiell interesse for forskningsresultater og raskere utvikling av et konkurransedyktig grønt og diversifisert norsk næringsliv
 • Flere lovende talenter, resultater og forskere kobles med nærings- og kapitalaktører
 • Økt internasjonal oppmerksomhet innenfor fagområder hvor Norge har tydelige komparative fortrinn
 • Nye store og betydningsfulle kunnskapsbaserte bedrifter, mange nye arbeidsplasser og økte eksportinntekter

Forventede virkninger fra innsatsområdet regional næringsutvikling

 • Styrke de regionale forsknings- og innovasjonssystemene og bidra til at flere bedrifter tar i bruk forskning

De forventede virkningene forutsetter et helhetlig og tettere samarbeid med øvrige virkemiddelapparat og at tilstrekkelig investeringskraft i den tidlige utviklingsfasen for potensielle vekstbedrifter, hvor det må forventes mange år med kapitalkrevende utvikling før det kan ventes kommersielle inntekter, noe som kjennetegner kommersialisering av forskningsresultater.