Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Porteføljen har høye ambisjoner om å bidra til bærekraftig omstilling og økt verdiskaping i næringslivet, i hele landet, gjennom tiltak som styrker både eksisterende næringer og bedrifter samt stimulerer til å fostre frem nye bærekraftige næringer og bedrifter, i kombinasjon med tiltak som understøtter kunnskapsspredning, nye samarbeidskonstellasjoner, klynger og utvidet verdikjedesamarbeid.

Intervensjonslogikken viser sammenhengen mellom hovedmål, delmål og tiltak, og forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter av innsatsen. Ett og samme tiltak vil kunne bidra til å nå flere delmål, på samme måte som ett tiltak vil kunne bidra til flere og ulike resultater og virkninger. 

Porteføljen skal bidra til både faglige og strukturelle resultater. Forventede resultater er bl.a. økt forskningsbasert innovasjon i næringslivet, økt kommersialisering fra offentlig finansiert forskning, ny kunnskap og nye metoder, nye produkter, prosesser, tjenester og design. Flere prototyper og pilotanlegg, mer verifisert og validert teknologi og økte investeringer fra private kapitalaktører.

Forventede strukturelle resultater er mer nasjonalt- og internasjonalt samarbeid, tettere samarbeid mellom privat og offentlig sektor, nye samarbeidskonstellasjoner, økt verdikjedesamarbeid, god kunnskapsdeling, effektiv kommersiell utnyttelse av forskningsinvesteringene og rask overgang til et grønt samfunn og utvikling av et konkurransedyktig grønt næringsliv.

Forventede resultater (output)

Resultater er det som er et direkte sluttprodukt (output) av de enkelte FoU-prosjektene. Det vil som regel være kunnskap, praksis, prototyper, uttestinger, demonstrasjoner, pilotanlegg, patenter, o.l. De forskjellige søknadstypene vil generere resultater av forskjellig type. Forskerprosjekter og kompetanse og samarbeidsprosjekter vil som regel dreie seg om ny kunnskap, metoder, praksis og uttestinger. Kommersialiseringsprosjekter vil verifisere konsepter og frembringe patenter, mens innovasjonsprosjekter vil kunne generer nye produkter, prosesser, prototyper, pilotanlegg, nye tjenestekonsepter, o.l.

I tillegg kan det være relevant å innhente tilleggsinformasjon eller sammenstille data med andre kilder. Indikatorene vil i stor grad være kvantitative og det skilles mellom direkte resultater av forskning og innovasjon og resultater for brukerne.

Forventede virkninger (outcome)

Virkninger indikerer bruken og bearbeidingen av resultatene hos brukergrupper som offentlige og private virksomheter. Det vil da være snakk om markedsferdige eller anvendbare produkter, prosesser og tjenester. Dette er altså ikke direkte resultater av FoU-prosjektene alene, og det lar seg nødvendigvis heller ikke å relatere de enkelte virkningene til bestemte prosjekter eller søknadstyper. Virkningene er derimot som regel et resultat av flere FoU-prosjekter og en rekke andre innsatsfaktorer satt i system. For bedrifter kan det bety et vellykket kommersialiseringsløp, mens for offentlige virksomheter kan det bety at tjenester rulles ut for publikum eller benyttes som offentlige planer, lover eller regler.

Det vil bli utarbeidet et indikatorsett som skal brukes til å vurdere i hvilken grad bruksmålene vil kunne nås.

Forventede samfunnseffekter (impact)

Samfunnseffekter indikerer hvilke langsiktige effekter virkningene kan tenkes å ha på samfunnet. Dette dreier seg om langsiktige effekter der en rekke andre faktorer også spiller inn, ikke minst markedsmessige og finansielle forhold. Samfunnseffektene vil være på systemmessige forhold slik som næringsliv, offentlig sektor, miljømessige forhold, befolkningen som helhet eller som befolkningsgrupper. Man kan her ikke peke på konkrete virksomheter eller institusjoner i samfunnet, men mer på helheten. Ofte vil samfunnseffekten rette seg inn mot effekter på bærekrafts- utfordringene eller andre makroforhold i samfunnet.