Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Definisjon av porteføljen

Verden står overfor store utfordringer og vi har i tillegg betydelige særnorske utfordringer. I overgangen til et bærekraftig samfunn vil olje- og gassnæringen få betydelig redusert betydning i årene som kommer. Norge vil måtte styrke eksisterende bærekraftige næringer og bedrifter, og i tillegg fostre frem nye bærekraftige næringer og bedrifter. Omstilling og bærekraft vil kreve raske og omfattende samfunnsendringer.

Porteføljen for industri og tjenestenæringene skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet gjennom konkurransekraft, omstilling og samarbeid med forskningsinstitusjonene. Porteføljen er delt inn i tre hovedområder der områdene 2) og 3) er delmengder av 1) og viktige for å mobilisere og styrke området 1):

  • Bærekraftig omstilling og verdiskaping: Forskningsrådets næringsrettede innsats innenfor industri og tjenestenæringer på områder som ikke har egne strategiske satsinger rettet mot næringsliv.
  • Kommersialisering fra forskning: Forskningsrådets innsats for kommersialisering fra offentlige forskningsinstitusjoner.
  • Regional utvikling: Forskningsrådets regionale næringsrettede innsats.

Mens 2) og 3) dekker alle bransjer og næringer omfatter 1) vareproduserende industri, prosessindustri, helse- og IKT-næringene, bygg og anlegg samt tjenestenæringer som reiseliv, varehandel, media og finans. Gjennom porteføljen investeres det i prosjekter for næringsrettet FoU (der næringsliv har prosjektansvaret), prosjekter for kompetansebygging (der forskningsinstitusjoner har prosjektansvar og samarbeider med næringsliv) og prosjekter for nyskaping og tidligfasekommersialisering (der forskningsinstitusjoner, studenter eller mikrobedrifter har prosjektansvar).

Porteføljen understøtter politisk mål regjeringen har satt for Forskningsrådet samt Forskningsrådets strategi. Den dekker alle fag, teknologier, tema og anvendelsesområder, den favner hele FoUI-verdikjeden og er på enkelte områder komplementær til porteføljene innfor ressursnæringene.

Porteføljen inkl. de tre hovedområdene, var i 2019 på 4,3 mrd. kroner, inkl. EU-prosjekter. Forskningsrådets andel var 2,8 mrd. kroner, mens investeringsporteføljen (dvs det som dekkes av budsjettformålene BIA, FORNY og FORREGION) var 822 mill. og utgjør 29% av Forskningsrådets investeringer i porteføljen.  I tillegg kommer SkatteFUNN, Regionale forskningsfond og den øvrige portefølje av næringsrettet innsats i Forskningsrådet.