Gjennomført
Se Resultat

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

Vi lyser ikke ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen. FRIPRO-utlysningen av Forskerprosjekt for fornyelse vil bli publisert senere. 

Viktige datoer

20. des. 2022

Åpen for søknad

8. feb. 2023

Søknadsfrist

15. sep. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. apr. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. mars 2030

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Hvilke fag og forskningsområder utlysningen er åpen for, er spesifisert under hvert enkelt tema.

Om utlysningen

Utlysningen består av flere temaer. Du kan rette søknaden din mot ett av disse. Dette velger du i søknadsskjemaet. For hvert tema er det et utlyst beløp og spesifiserte prioriteringer for utvelgelse av prosjektene som skal finansieres.

Vi lyser ikke ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i denne utlysningen. (Vi legger ut informasjon om utlysning av midler til FRIPRO senere.) Sjekk derfor teksten under aktuelle tema nøye før du starter på arbeidet med en søknad.

Legg merke til at noen av temaene kan ha en lavere øvre grense for søkt beløp enn 12 millioner. For de temaene dette gjelder, står den øvre beløpsgrensen under det aktuelle temaet. Dere vil ikke få mer støtte til et prosjekt enn den øvre grensen som er satt for det temaet dere søker om midler fra.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Forskerprosjekt for fornyelse (denne utlysningen), Forskerprosjekt for unge talenter (tematisk utlysning med frist 8. februar 2023), Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet, Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (frist 15. februar 2023) eller Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO) med frist 15. mars 2023).  

Du kan opprette søknad og fylle inn i søknadsskjemaet fra og med 20. desember (datoen er utsatt fra 14 desember). Her kan du se en videopresentasjon av hvordan du fyller ut søknadsskjemaet

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Vi tar forbehold om mulige endringer i utlysningen etter vi har mottatt tildelingsbrev for 2023. 

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen.

Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren eller i helseforetak, kan du også søke.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Forskerprosjekt for fornyelse (denne utlysningen), Forskerprosjekt for unge talenter (tematisk utlysning med frist 8. februar 2023), Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet, Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (frist 15. februar 2023) eller Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO) med frist 15. mars 2023).

Krav til samarbeidspartner

Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte til et Forskerprosjekt.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i forskerprosjekter.

Les mer om samarbeidspartnere.

Som prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartner i prosjektet, kan du engasjere underleverandører til å levere tjenester og bidra til gjennomføring av enkelte oppgaver i prosjektet. Underleverandører kan ikke gis rettigheter til prosjektresultater. Organisasjoner som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, må på vanlig måte gjennomføre valg av underleverandør i tråd med dette regelverket. Det er ikke mulig å ha FoU-leverandører i prosjektet.

En og samme aktør kan ikke ha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan få støtte til følgende kostnader:

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene som deltar i prosjektet. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk. For postdoktorstipend er støtten begrenset oppad til fire årsverk.
 • Utstyr. Dette omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Innkjøp fra underleverandører over 100 000 kroner må spesifiseres.

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden.

Omfang av støtte

Vi kan gi støtte på 4–12 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen. Noen tema kan ha lavere øvre grense. For de temaene dette gjelder, vil øvre beløpsgrense stå under det aktuelle temaet. Vi stiller ikke krav til egenfinansiering. Dersom våre rundsumsatser ikke dekker alle kostnader ved rekrutteringsstillinger i UH- eller instituttsektoren, eller ved forskerstillinger i UH-sektoren, forutsetter vi at dere dekker mellomlegget med egenfinansiering. For forskerstillinger i instituttsektoren skal det brukes innmeldte timesatser.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at finansieringen kun skal gå til den ikke-økonomiske aktiviteten deres. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Våre forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, finner du i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Dersom du får innvilget prosjektet, må følgende på plass når du reviderer søknaden:

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaene i denne utlysningen er gruppert i temaområdene nedenfor. Temaene inneholder spesielle krav og føringer som blir vektlagt i vurderingen av søknaden.

 

Temaer på tvers

Redusert forbruk

Global utvikling og internasjonale relasjoner

Global helseUtenriks NordområdeneUtenriks Russland

Hav

HavbrukMarin

Helse

Kvinners helse

Klima- og polarforskning

Effekter av klimaendringerSvalbard

Muliggjørende teknologier

Nanoteknologi/avanserte materialer

Samisk samfunn og kultur

Utdanning og kompetanse

Utdanning

Velferd, kultur og samfunn

Arbeid

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk, med unntak for beskrivelse av relevans for tema, som du kan skrive på norsk eller engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 15.09.2023 og 01.04.2024.
 • Dere må vise tydelig at prosjektet er innenfor prioriteringene beskrevet i temaet dere søker om midler fra.

Søknaden kan bli avvist dersom den ikke oppfyller kravene i listen over.

Obligatoriske vedlegg

De obligatoriske vedleggene skal skrives i fastlagte maler som ligger nederst i utlysningen.

 • prosjektbeskrivelse, på maksimalt 11 sider
 • CV for prosjektlederen, på maksimalt fire sider
 • beskrivelse av relevans for tema (Lastes opp under Attachments/Other items i søknadsskjemaet.)

Valgfrie vedlegg

 • Legg ved CV for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen.
  • Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfeller det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner.
 • Dersom du ønsker kan du legge ved en kort beskrivelse av kompetanse eller forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten| FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter | FP

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
I hvilken grad de planlagte resultatene skal gjøres åpent tilgjengelige for å sikre gjenbruk av forskningsresultatene og forsterke reproduserbarhet.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Relevans for valgt tema

I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller prioriteringene i valgt tema i utlysningen.

Behandlingsprosedyre

Vi vurderer søknaden din slik den er sendt inn, og kan ikke ta hensyn til hvordan en lik eller tilnærmet lik søknad har blitt vurdert tidligere hos oss.

Her kan du lese mer om behandlingsprosedyren av Forskerprosjekt.

Kort oppsummert er prosessen slik: Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, kan bli avvist.

Søknadene fordeles så i tematiske paneler for en vurdering av kriteriene Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten, Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter, Virkninger og effekter og Gjennomføring.

Fra 2023 skal fagekspertene vurdere søknadene til Forskerprosjekt på åpen forskningspraksis som en del av kriteriet virkninger og effekter. På denne nettsiden finner du mer informasjon om vurdering av åpen forskning i søknader.

Etter panelbehandlingen gjør vi en vurdering av søknadens relevans for utlysningen. Forskningsrådet legger videre en helhetlig porteføljevurdering til grunn for vedtakene i porteføljestyrene. Denne tar hensyn til følgende faktorer:

 • karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene
 • en god fordeling av prosjekter på temaets prioriterte områder
 • sammenhengen mellom søknadstilfang og kvaliteten på søknadene innenfor samme tema i andre utlysninger i 2023
 • eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen
 • at prosjekter med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når søknadene ellers vurderes likt

Porteføljestyrene skal ha vedtaksmøter i perioden juni-september 2023. Vi publiserer resultatene av søknadsbehandlingen fortløpende i etterkant av disse møtene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 09.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.