Dette skal budsjettet inneholde

Alle søknader om prosjektstøtte til Forskningsrådet må ha et fullstendig søknadsbudsjett. Budsjettet skal blant annet inneholde en kostnadsplan som beskriver prosjektets kostnader og en finansieringsplan som viser hvordan kostnadene skal dekkes.

Budsjettene fordeles på kalenderår. I utlysningsteksten avklarer vi hvilke kostnader du kan søke om å få støtte til. 

Gå direkte til:

Kostnadsplan

I kostnadsplanen skal du vise hvordan kostnadene fordeler seg på ulike kostnadstyper over den perioden prosjektet varer. Kostnadsplanen i søknadsskjemaet omfatter disse fire kostnadstypene:

Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. Dersom samarbeidspartnerne kommer fra andre sektorer enn prosjektansvarlig, skal kostnadene budsjetteres etter reglene for budsjettering av slike kostnader i den sektoren de kommer fra. Les mer under om føring av kostnader for prosjektpartnere som er FoU-leverandører i prosjektet.

Personalkostnader og indirekte kostnader

Det er vanlig å vise de indirekte kostnadene i virksomheten ved å fordele slike kostnader på antall årsverk i virksomheten. Du skal derfor budsjettere indirekte kostnader sammen med personalkostnader i søknadsskjemaet.

Avhengig av hvilken sektor prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere tilhører, skal de føre personalkostnader og indirekte kostnader i budsjettet etter ulike satser.

Avhengig av hvilken sektor prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere tilhører, skal de føre personalkostnader og indirekte kostnader i budsjettet slik:

Innkjøp av FoU-tjenester

Her skal du føre utgifter til å kjøpe inn FoU-tjenester til prosjektet. Du må knytte FoU-tjenester til en FoU-leverandør som utfører kontraktsfestede FoU-oppgaver for prosjektansvarlig eller for samarbeidspartnere. FoU-leverandører skal registreres som prosjektpartner i søknaden.
Dersom stipendiater inngår i FoU-tjenesten (oppdraget fra en FoU-leverandør), skal du beregne kostnadene for dette etter gjeldende rundsumsatser.

Vi åpner i begrenset grad for bruk av denne kostnadstypen. Det er derfor viktig at du sjekker om den aktuelle utlysningen åpner for innkjøp av FoU-tjenester.

Les mer om bruk av FoU-leverandører og underleverandører

Utstyr

Her budsjetterer du leiekostnader (kostnader til bruk og drift) og avskrivinger på institusjonens egne investeringer og utstyr/forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Vanligvis beregnes slike utstyrskostnader gjennom et leiested eller enheten i virksomheten som drifter utstyret/infrastrukturen.

Forskningsrådet tar utgangspunkt i at utstyr/forskningsinfrastruktur normalt kan brukes av flere prosjekter og brukere. Kostnadene som belastes et prosjekt skal derfor svare til prosjektets forholdsvise andel av utstyrets/infrastrukturens kapasitet eller totale driftskostnad. Ved budsjetteringen av avskrivninger må du ta hensyn til følgende forhold (ikke uttømmende):

I hvilken grad utstyret/forskningsinfrastrukturen også kan benyttes til andre formål enn formålet med prosjektet

 • Du skal beregne andelen av utstyrets/forskningsinfrastrukturens kapasitet som prosjektet forventer å bruke. Dersom prosjektet skal utnytte x prosent av utstyrets/forskningsinfrastrukturens kapasitet, kan x prosent av avskrivningskostnadene føres som prosjektkostnader.

Når utstyrets/forskningsinfrastrukturens avskrivningsperiode avviker fra prosjektperioden

 • Prosjektet skal ikke belastes for avskrivinger som går utover perioden prosjektet anvender utstyret/forskningsinfrastrukturen. Dersom forventet levetid (avskrivningsperioden) er satt til 5 år og prosjektet benytter seg av utstyret/forskningsinfrastrukturen i 3 år, skal kun avskrivinger for disse 3 årene føres i prosjektbudsjettet.

 • Avskrivningstiden skal ta utgangspunkt i den tidsperioden for avskrivning som eieren av infrastrukturen (prosjektansvarlig eller samarbeidspartner) har lagt til grunn i sine ordinære regnskap eller i finansieringsplanen for infrastrukturen.

For UH-sektor, instituttsektor og helseforetak: dersom utstyret/forskningsinfrastrukturen er organisert i eget leiested, beregnes kostnaden (pris for bruk) ut fra de samlede leiestedskostnadene som belastes prosjektet. 
Universitets- og høgskolesektoren har egne retningslinjer for leiestedskostnader

Følgende kostnader skal ikke føres på "Utstyr":

 • Mindre innkjøp (under 100 000 kroner i anskaffelseskostnad) som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet skal føres på "Andre driftskostnader". Merk at det her ikke kan inngå kostnader som naturlig inngår i institusjonens indirekte kostnader, som f.eks. kontorutstyr, pc, o.l.

 • Avskrivinger for forskningsinfrastruktur som er innkjøpt med midler fra Forskningsrådets Infrastruktur-ordning (INFRASTRUKTUR). For forskningsinfrastruktur som er samfinansiert med midler fra Forskningsrådet og institusjonens egne midler, kan kun institusjonens bidrag legges til grunn for beregning av avskrivningskostnader.

Andre driftskostnader

Her fører du kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet og som ikke er dekket av de andre kostnadstypene. Budsjettet for alle typer driftskostnader kan bli revidert dersom vi innvilger prosjektsøknaden. Utlysningen gir føringer for hva vi godkjenner som nødvendige kostnader. Dette kan blant annet være kostnader knyttet til:

 • faglige arrangementer og seminarer, brukerrettede formidlingsaktiviteter o.l. 
 • kostnader til publisering av vitenskapelige bøker (monografier/antologier) når disse publiseres åpent uten embargo
 • å gjøre forskningsdata som oppstår i prosjektet tilgjengelig i tråd med eventuell datahåndteringsplan
 • kostnader ved datainnsamling og feltarbeid, slik som kost og losji, lokal transport, tolker/feltassistanse, leiebil, visum, vaksiner. Der kost og losji dekkes av arbeidsgiver eller andre kan det budsjetteres med et fast administrativt tillegg i stedet.
 • annet materiell som ikke dekkes under utstyr

Forskningssopphold i utlandet og besøk fra gjesteforskere regnes som andre driftskostnader i et søknadsbudsjett. Les mer om hvilke kostnader som dekkes her:

Kostnadssted

Her skal du føre hvilke sektorer prosjektansvarlig og samarbeidspartnere tilhører og dermed hvilket kostnadssted deres respektive kostnader tilhører:

 • Bedrifter fører kostnader under "Næringsliv"
 • Godkjente forskningsinstitusjoner fører kostnader under "Instituttsektor"
 • Universiteter og høyskoler fører kostnader under "UoH-sektor"
 • Andre offentlige virksomheter fører kostnader under "Andre sektorer"

Finansieringsplan

Finansieringsplanen skal vise hvordan dere skal dekke kostnadene i prosjektet. I planen skal det gå tydelig fram hva som er Forskningsrådets bidrag til prosjektet og hva som skal dekkes på andre måter.  

I utlysningen vil det framgå hvilke prosjektkostnader du kan søke helt eller delvis støtte til fra Forskningsrådet. Vi opererer med satser for maksimal støtte for enkelte prosjektkostnader.

Satser for ulike prosjektkostander

Krav til egenfinansiering og andre begrensninger for Forskningsrådets støtte vil også gå fram av utlysningen.

Dersom de budsjetterte prosjektkostnadene er høyere enn det du kan søke om støtte til fra Forskningsrådet, må du vise hvordan mellomlegget skal dekkes inn i finansieringsplanen. Dette kan være egenfinansiering fra prosjektansvarlig og samarbeidspartnere, andre typer bidrag eller tilskudd fra andre finansieringskilder. Egenfinansiering kan både omfatte egne ressurser som kan brukes i prosjektet og midler (kontanter) til å dekke prosjektkostnader.

For prosjekter som er knyttet til økonomisk aktivitet hos prosjektansvarlig og/eller en eller flere samarbeidspartnere, vil Forskningsrådets støtte være begrenset av regler som følger av statsstøtteregelverket.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 03.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.