Deling av forskningsdata

Åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for all forskning. Det er en viktig forskningspolitisk målsetting at resultatene av offentlig finansiert forskning skal være så åpent som mulig. Med forskningsresultater mener vi i denne sammenheng data som skapes gjennom forskningsaktiviteter.

Forskningsrådets policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata skal bidra til å gjøre forskningsdata tilgjengelig for relevante brukere, på like betingelser, til lavest mulig kostnad. Retningslinjene i policyen gjelder alle data i prosjekter som er finansiert av oss – med noen unntak. De internasjonale FAIR-prinsippene er utarbeidet som et sett av retningslinjer for å tilrettelegge for videre bruk av forskningsdata. FAIR er et akronym for ordene findable, accessible, interoperable og reusable. Forskningsdata skal med andre ord være av en kvalitet som gjør dem tilgjengelige, gjenfinnbar, samhandlende og gjenbrukbare. Håndtering av forskningsdata i prosjekter som mottar finansiering fra Forskningsrådet skal følge FAIR-prinsippene, så langt det er mulig.

Så åpent som mulig, så lukket som nødvendig

Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen, både fordi resultater kan valideres og etterprøves på en bedre måte, og fordi datasett kan brukes på nye måter og i kombinasjon med andre datasett. Åpen tilgang til forskningsdata bidrar dessuten til færre dupliseringer og unødvendig dobbeltarbeid og vil legge til rette for mer tverrfaglig forskning.
Enkelte datasett kan ikke uten videre gjøres åpent tilgjengelig. Forskningsrådets policy opererer derfor med klare unntak. Datasett skal ikke gjøres åpent tilgjengelig hvis det kan true enkeltmenneskers eller nasjonal sikkerhet, er i strid med gjeldende regelverk for personvern, eller andre juridiske bestemmelser. Er du usikker på om du kan dele dine data? Prøv ut Datafabrikkens juridiske veileder for datadeling!

Slik skal data arkiveres

Som hovedprinsipp er det er opp til FoU-utførende virksomhet å avgjøre hvilken arkivløsning som skal brukes. Når det er hensiktsmessig, kan imidlertid Forskningsrådet pålegge å lagre data og/eller metadata i bestemte nasjonale eller internasjonale arkiv.

Når vi krever lagring i ett spesifikt arkiv, vil vi alltid opplyse om dette i selve utlysningsteksten, og vi vil skrive dette inn i kontrakten for prosjektene.

Krav om datahåndteringsplan i prosjekter som håndterer data

En datahåndteringsplan er et verktøy og rammeverk for forskere som bidrar til gjennomtenkt, strukturert og dokumentert datahåndtering, gjennom hele forskningsprosessen. En god datahåndteringsplan gjør forskningsdataene lettere å gjenfinne og forstå for andre, skaper bevissthet om datasikkerhet, kostnader og kvalitet samt gjør forskningen reproduserbar og øker potensial for gjenbruk. Datahåndteringsplan skal være et levende dokument som jevnlig oppdateres gjennom prosjektets levetid. Les mer om datahåndteringsplaner på openscience.no.

Krav om datahåndteringsplan for prosjekter som mottar finansiering fra Forskningsrådet ble innført i 2018. Kravet gjelder for alle prosjekter som har fått tilskudd etter 01.01.2018 og som håndterer data i sitt prosjekt. Prosjekter skal levere første versjon av planen ved revidering av søknad. Oppdatert og endelig versjon leveres sammen med prosjektets sluttrapport. Forskningsrådet vurderer ikke innhold i innleverte planer. Det er prosjektansvarlig institusjon sitt ansvar å godkjenne at planen er i tråd med institusjonens krav og retningslinjer, før den leveres. Datahåndteringsplaner bør så langt det er mulig være offentlige og publiseres åpent slik at fagmiljøer bedre kan følge sine fagfellers praksis.

På bakgrunn av innkomne datahåndteringsplaner vil Forskningsrådet akseptere eventuelle kostnader til å håndtere data som en del av driftskostnadene i de prosjektene vi støtter. I tillegg vil Forskningsrådet legge vekt på å bidra med finansiering av gode infrastrukturer for datalagring og datahåndtering, blant annet gjennom finansieringsordningen Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.

Veileder: Dette bør en datahåndteringsplan inneholde

Denne veiledningen er et verktøy for prosjekter som håndterer data og skal levere datahåndteringsplan ved revidering av søknad og sluttrapportering til Forskningsrådet. Den tar utgangspunkt i Science Europe sin 'Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management'.

Forskningsrådet anbefaler å bruke en tjeneste for datahåndteringsplaner som lar prosjektet generere en maskinhåndterbar datahåndteringsplan, for eksempel etter RDA Common Standard. Inntil videre må prosjektet laste opp datahåndteringsplan i format som pdf, .doc(x) eller lignende. Vi jobber med å utvikle våre systemer for å tilrettelegge for maskinhåndterbare datahåndteringsplaner. Vi anbefaler også å tildele datahåndteringsplan en vedvarende identifikator, slik som en DOI. Flere tjenester for datahåndteringsplaner tilbyr dette.

Verktøy og tjenestetilbydere for å lage en god datahåndteringsplan

Det finnes flere tilbydere og verktøy som genererer datahåndteringsplaner for forskningsprosjekter. Løsningene gjør det mulig å oppdatere datahåndteringsplan i løpet av prosjektperioden. Her er eksempler på verktøy og tjenestetilbydere for å generere datahåndteringsplaner:

Data Stewardship Wizard (DSW), ELIXIR Norway
Datahåndteringsplan - DMP | Sikt
Digital Curation Centre
easyDMP
Argos (openaire.eu)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 23.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.