Søk nå

Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater

Mellom 15. juni og 15. august må du forvente lengre behandlingstid enn vanlig. 

Fra og med 16. oktober 2023 er det innført krav om mastergrad eller doktorgrad fra en norsk forskningsorganisasjon eller bosted eller arbeid i Norge i minst 12 måneder i løpet av de siste syv årene, for denne utlysningen.  

Svaret på søknaden sendes til prosjektansvarlig. Dersom du lurer på hvordan det har gått med søknaden din, ta kontakt med prosjektansvarlig for søknaden.

Formål

Formålet med ordningen er å øke andelen unge forskere som tar et forskningsopphold i utlandet. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren og bidrar til å styrke norsk forskning ved å øke kompetansen og tilføre ny kunnskap til prosjektet, utvikler nettverk og styrker dermed mulighetene for tilgang til den internasjonale forskningsfronten.

Om utlysningen

Tilbudet om forskningsopphold i utlandet gjelder for doktorgrads- og postdoktorstipendiater helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet og tilknyttet et pågående prosjekt i minimum 24 måneder. Ordningen gjelder ikke for stipendiater tilknyttet senterordningene (SFF, SFI, FME og FKB). Forskningsoppholdet i utlandet kan være på minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder.

I tillegg kan prosjektledere for Forskerprosjekt for tidlig karriere/Unge talenter/Unge forskertalenter-prosjekter som har midler fra FRIPRO søke om forskningsopphold i utlandet i denne utlysningen. Alle krav og begrensninger beskrevet i denne utlysningen for stipendiater, gjelder også for unge talenter-prosjektledere.

Etter tilsetting i stipendiatstilling, og når det foreligger konkrete planer for utenlandsopphold, kan prosjektansvarlig organisasjon fremme søknad. Søknaden må være begrunnet i og relatert til hovedprosjektet fra Forskningsrådet, men søknadsperiode, fremdriftsplan, budsjettabellene og prosjektbeskrivelsen skal reflektere utenlandsoppholdet og formålet med det.

Perioden for planlagt utenlandsopphold skal komme tydelig frem i søknadsskjema. I feltet for "Stipend" skal det fremgå tydelig til- og fra-datoer for utenlandsoppholdet. 

Stipendiatens tilsetting i hovedprosjektet må være meldt til Forskningsrådet på forhånd enten via framdriftsrapportering eller via en prosjektendringsmelding.

Utenlandsoppholdet for stipendiaten må være avsluttet minst 3 måneder før avsluttet stipendperiode.

Stipendiater og prosjektledere for Forskerprosjekt for tidlig karriere/Unge talenter/Unge forskertalenter-prosjekter som har midler fra FRIPRO må på søknadstidspunktet ha oppfylt følgende krav: 

 • har avlagt mastergrad eller doktorgrad ved en norsk forskningsorganisasjon eller har hatt bosted eller arbeid i Norge i minst 12 måneder i løpet av de siste syv årene. 
 • ikke ha bodd, studert eller arbeidet i landet der den utenlandske vertsinstitusjonen ligger, i mer enn 12 måneder i løpet av de tre foregående årene. Vi kan gjøre unntak fra dette kravet hvis den utenlandske vertsinstitusjonen har utstyr, fasiliteter og kompetanse som ikke finnes i Norge eller andre land det er hensiktsmessig å gjennomføre utenlandsoppholdet i. 

Vi gir ikke støtte til utenlandsopphold for å tilbringe hele eller deler av perioden på Svalbard.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

For postdoktorstipendiater
I tillegg til utenlandsopphold kan det for postdoktorstipendiater søkes om forlenget finansiering av postdoktorstipendet tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3 til 12 måneder). Prosjektledere for Forskerprosjekt for tidlig karriere/Unge forskertalenter-prosjekter som har midler fra FRIPRO kan bare søke om forlengelse av ansettelsesperioden sin dersom de er ansatt som postdoktorstipendiat.

Periodene for planlagt utenlandsopphold og eventuelt forlengelse av postdoktorperioden skal komme tydelig frem i søknadsskjemaet. I feltet for "Stipend", "Type stilling", velges en linje for utenlandsoppholdet, og en for forlengelse av postdoktorperioden.

Det er en forutsetning at stipendiaten tilbringer minst 3 måneder etter avslutning av utenlandsoppholdet ved søkerinstitusjonen.

En eventuell søknad om finansiering av forlengelse av postdoktorperioden må fremmes samtidig med søknaden om utenlandsopphold. Det er ikke mulig å søke om forlengelse av postdoktorperioden i etterkant av gjennomført utenlandsopphold. Dersom forlenget postdoktorperiode går ut over prosjektperioden for hovedprosjektet, vil prosjektperioden bli tilsvarende forlenget som postdoktorperioden. Dette forutsetter at det er i overenstemmelse med kriteriene i utlysningen som gjaldt for hovedprosjektet. 

For stipendiater som er delvis finansierte av Forskningsrådet, vil Forskningsrådet ved forlenget tilsetting finansiere samme andel som den opprinnelige støttegraden for stillingen.

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger § 2-3(3)
Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at stipendiatens ansettelsesforhold er i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Dette er særlig viktig, dersom det søkes om forlenget finansiering av postdoktorperioden utover 6 måneder. Søknad om forlenget finansiering utover 6 måneder, kan bare innvilges dersom utenlandsoppholdet og forlengelsen inngår som del av postdoktorens tilsettingskontrakt. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger § 2-3(3) setter grenser for å forlenge åremålsperioden utover et halvt år. Dersom det er tvil om forståelsen av regelverket, kontakt personalavdelingen ved egen forskningsorganisasjon.

Vær oppmerksom på at Forskningsrådet ikke finansierer postdoktorperioder utover 4 år.

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder for stipendiater som er helt eller delvis (minst 50% eller mer) finansiert av Forskningsrådet i pågående prosjekter der en norsk forskningsorganisasjon er prosjektansvarlig, og for stipendiater i ordningene for nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. Den gjelder også for prosjektledere for Forskerprosjekt for tidlig karriere/Unge talenter/Unge forskertalenter-prosjekter som har midler fra FRIPRO.  

For nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. skal foretak eller offentlig virksomhet være prosjektansvarlig og må stå som søker, i samråd med gradsgivende organisasjon. 

Prosjektansvarlig fremmer søknaden etter tilsetting i stipendiatstilling og når det foreligger konkrete planer for utenlandsopphold minst 3 måneder før oppholdet starter. Unntak må begrunnes i prosjektbeskrivelsen.

Det kan ikke søkes om utenlandsopphold for stipendiater finansiert gjennom grunnbevilgninger til senterordningene. Det gjelder SFF, SFI, FME og FKB.

Hvem kan delta i prosjektet?

Ordningen gjelder for navngitte stipendiater tilknyttet pågående prosjekter finansiert av Forskningsrådet der en norsk forskningsorganisasjon er prosjektansvarlig, for nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. og for prosjektledere for Forskerprosjekt for tidlig karriere/Unge talenter/Unge forskertalenter-prosjekter som har midler fra FRIPRO.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Du kan kun søke om satsen for utenlandsopphold, dekning av reisekostnader (en flyreise tur/retur, rimeligste måte), kostnader til visum og dokumenterte utgifter til studieavgift.
 • Forskningsrådet dekker reisekostnader for familie dersom de tilbringer hele, eller tilnærmet hele perioden, sammen med stipendiaten. Forskningsrådet dekker ikke reisekostnader dersom familien skal komme på kortere besøk.
 • For postdoktorstipendiater kan du i tillegg søke om forlenget finansiering av postdoktorstipendet, se satsen for stipendiatstilling
 • Prosjektansvarlig organisasjonen kan få støtte til utenlandsopphold for stipendiaten for 3–12 måneder.
 • Utenlandsoppholdet kan deles opp i kortere perioder, hver på minimum 3 måneder, forutsatt at det søkes om dette samlet i en og samme søknad. Ønske om oppdeling må begrunnes i prosjektbeskrivelsen.
 • Forskningsrådet dekker kun én utreise og én hjemreise pr. stipendiat i forbindelse med utenlandsoppholdet. Dette gjelder også når utenlandsopphold er oppdelt i flere perioder.
 • Det er mulig å søke om å få dekket dokumenterte utgifter til studieavgift. Beløpet må fremgå i invitasjonsbrevet fra vertsinstitusjonen. 

For Nærings-ph.d.-søknader – forutsetning for støtte 

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode. Forskningsrådet skal, som vedlegg til søknaden, ha en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013). 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Utenlandsopphold for ph.d.Utenlandsopphold for postdocForlengelse for postdocUtenlandsopphold prosjektleder unge talenter i FRIPRO

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Generelle krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori. Prosjektlederen for det pågående hovedprosjektet skal være prosjektleder for søknaden om utenlandsopphold. Prosjektnummer til prosjektet stipendiaten er tilknyttet må oppgis i søknadsskjemaet (under Plassering).
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp og hva det søkes om må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig i spesifikasjonsfeltet hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt. Søknadsskjemafeltet "Stipend" skal fylles ut med "Type stipend", "Underlag for beregning av utenlandsstipend", stipendiatens navn og periode.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet og plan for utenlandsoppholdet må svare på utlysningen. Søkere må svare på alle punktene i mal for prosjektbeskrivelse.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse – plan for utenlandsoppholdet etter fast mal (se nederst i utlysningen). Last opp prosjektbeskrivelsen i feltet for prosjektbeskrivelse i søknadsskjemaet.
 • Kortfattet CV for stipendiaten etter fast mal (se nederst i utlysningen). Last opp CV i feltet for CV i søknadsskjemaet.
 • Invitasjon fra vertsinstitusjon. I invitasjonsbrevet fra vertsinstitusjon skal periode for oppholdet, stipendiatens navn og formålet fremkomme. Eventuelle studieavgifter stipendiaten må betale skal stå i brevet. Brevet skal være signert.
 • Anbefaling fra prosjektleder. Anbefalingsbrev fra prosjektleder skal ha prosjektlederens underskrift.

Du finner vedleggsmaler nederst i utlysningen.

Andre vedlegg

 • Når du søker om forlengelse av postdoktorperioden må du legge ved utviklingsplan for postdoktorstipendiater. Planen skal vise dato for postdoktorperioden og være signert av stipendiaten og leder med personalansvar. Planen skal vise ny dato for postdoktorperioden som inkluderer forlengelse av stillingen pga. utenlandsoppholdet. Utviklingsplanen laster du opp under "Annet" i søknadsskjemaet. 
 • For Nærings-ph.d der det er et foretak som søker om utenlandsopphold må det legges ved undertegnet "Egenerklæring om bagatellmessig støtte" etter fast mal, se nederst i utlysningen. Egenerklæring laster du opp under "Annet" i søknadsskjemaet. 

Søknadene som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden. Vi vil ikke vurdere andre vedlegg enn de som etterspurt.

Behandlingsprosedyre

Du kan forvente svar på søknaden normalt innen fire uker etter at den er mottatt i Forskningsrådet.

Forskningsrådet behandler søknaden administrativt. Forskningsrådet vil normalt innvilge søknaden dersom de formelle kravene i utlysningen er oppfylt. Ved innvilgelse vil prosjektansvarlig motta en endring til kontrakt for hovedprosjektet.

 

Opprett søknad

Søknader til Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.