Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater

Opprett søknad

Formål

Formålet med ordningen er å øke andelen unge forskere som tar et forskningsopphold i utlandet. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren og bidrar til å styrke norsk forskning ved å øke kompetansen, utvikle nettverk og styrker dermed mulighetene for tilgang til den internasjonale forskningsfronten.

Om utlysningen

Tilbudet om stipend for forskningsopphold i utlandet gjelder for doktorgrads- og postdoktorstipendiater med tilsagn om hel eller delvis finansiering av Forskningsrådet i minimum 24 måneder. Forskningsoppholdet i utlandet kan være på minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder.

Etter tilsetting i stipendiatstilling, og når det foreligger konkrete planer for utenlandsopphold, kan prosjektansvarlig organisasjon fremme søknad. Søknaden må være begrunnet i og relatert til hovedprosjektet fra Forskningsrådet.

Utenlandsoppholdet for stipendiaten må være avsluttet minst 6 måneder før avsluttet stipendperiode.

Ved søknadstidspunktet kan du ikke ha bodd, studert eller arbeidet i landet der den utenlandske vertsinstitusjonen ligger, i mer enn 12 måneder i løpet av de tre foregående årene. Vi kan gjøre unntak fra dette kravet hvis den utenlandske vertsinstitusjonen har utstyr, fasiliteter og kompetanse som ikke finnes i Norge eller andre land det er hensiktsmessig å gjennomføre utenlandsoppholdet i.

Vi gir ikke utenlandsstipend for å tilbringe deler av stipendperioden på Svalbard.

For postdoktorstipendiater

I tillegg til utenlandsstipend kan det for postdoktorstipendiater søkes om forlenget finansiering av postdoktorstipendet tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3 til 12 måneder).

I spesifikasjonsfeltet i søknadsskjemaet skal det fremgå tydelig til- og fra-datoer for ønsket forlengelse av postdoktorperioden og for utenlandsoppholdet.

Søknad om forlengelse skal fremmes minst 6 måneder før den ordinære postdoktorperioden løper ut. Det er en forutsetning at stipendiaten tilbringer minst 6 måneder etter avslutning av utenlandsoppholdet ved søkerinstitusjonen.

Ved forlenget tilsetting vil Forskningsrådet finansiere samme andel som den opprinnelige støttegraden for stillinger.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at stipendiatens ansettelsesforhold er i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Dette er særlig viktig, dersom det søkes om forlenget finansiering av postdoktorperioden utover 6 måneder. Søknad om forlenget finansiering utover 6 måneder, kan bare innvilges dersom utenlandsoppholdet og forlengelsen inngår som del av postdoktorens tilsettingskontrakt. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger § 2-3(3) setter grenser for å forlenge åremålsperioden utover et halvt år. Dersom det er tvil om forståelsen av regelverket, kontakt personalavdelingen ved egen forskningsorganisasjon.

Vær oppmerksom på at Forskningsrådet ikke finansierer postdoktorperioder utover 4 år.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder for stipendiater finansiert av Forskningsrådet i pågående prosjekter der en norsk forskningsorganisasjon er prosjektansvarlig, og for nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

For nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. skal foretak eller offentlig virksomhet være prosjektansvarlig og må stå som søker, i samråd med gradsgivende organisasjon.

Prosjektansvarlig fremmer søknaden etter tilsetting i stipendiatstilling og når det foreligger konkrete planer for utenlandsopphold minst 3 måneder før oppholdet. Unntak må begrunnes.

Det kan ikke søkes om utenlandsopphold for stipendiater finansiert gjennom grunnbevilgninger til Senterordningene. Det gjelder SFF, SFI, FME og FKB.

Hvem kan delta i prosjektet?

Ordningen gjelder for stipendiater finansiert av Forskningsrådet i pågående prosjekter der en norsk forskningsorganisasjon er prosjektansvarlig, og for nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Du kan kun søke om satsen for utenlandsstipend, dekning av reisekostnader (rimeligste måte), samt dekning av dokumenterte utgifter til studieavgift. For postdoktorstipendiater kan du i tillegg søke om forlenget finansiering av postdoktorstipendet.
 • Prosjektansvarlig organisasjonen kan få støtte til utenlandsopphold for stipendiaten for 3–12 måneder.
 • Utenlandsoppholdet kan deles opp i kortere perioder, hver på minimum 3 måneder sammenhengende.
 • Forskningsrådet dekker kun én utreise og én hjemreise for stipendiat og eventuelt familien.
 • Det er mulig å søke om å få dekket dokumenterte utgifter til studieavgift.

Se stipendsatsene. Søknaden må være begrunnet i og relatert til hovedprosjektet.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte.

Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode. Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan.

Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Opprett søknad

Aktuelle temaer for denne utlysningen

Internasjonalisering

Krav til utforming

Generelle krav

 • Prosjektlederen for det pågående prosjektet skal være prosjektleder for søknaden om personlig utenlandsstipend.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Prosjektnummer til prosjektet stipendiaten er tilknyttet må oppgis i søknadsskjemaet (under Plassering).
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes om midler til.

Du finner alle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Invitasjon fra vertsinstitusjon
 • Anbefaling fra prosjektleder
 • Prosjektbeskrivelse – plan for utenlandsoppholdet etter fast mal (se nederst i utlysningen). Last opp prosjektbeskrivelsen i feltet for prosjektbeskrivelse i søknadsskjemaet.
 • Kortfattet CV for stipendiaten etter fast mal (se nederst i utlysningen). Last opp CV i feltet for CV i søknadsskjemaet.
 • For søknad om utenlandsstipend til postdoktorstipendiater må det i tillegg legges ved en oppdatert utviklingsplan.
 • For foretak som søker om utenlandsstipend for en nærings-ph.d. må det legges ved undertegnet "Egenerklæring om bagatellmessig støtte" etter fast mal, se nederst i utlysningen.

Vedlegg for utviklingsplan og egenerklæring for bagatellmessig støtte laster du opp under "Annet" i søknadsskjemaet.

Søknadene som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Behandlingsprosedyre

Du kan forvente svar på søknaden innen en måned etter at søknaden er mottatt i Forskningsrådet.

Forskningsrådet behandler søknaden administrativt. Forskningsrådet vil normalt innvilge søknaden dersom de formelle kravene i utlysningen er oppfylt.