Gjennomført
Se Resultat

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Viktige datoer

September 2020

Alle maler blir tilgjengelige

5. nov. 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner

10. nov. 2020

Webinar for universiteter og høgskoler

12. nov. 2020

Webinar for institutter og helseforetak

November 2020

Utlysningsteksten blir komplett i løpet av november

16. des. 2020

Åpen for søknad

13. jan. 2021

Webinar om søknadsskjemaet

10. feb. 2021

Søknadsfrist

1. jul. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

1. des. 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet er å flytte forskningsfronten gjennom tverrfaglige prosjekter med større bevilgninger. Vi støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder, og søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. 

Om utlysningen

Utlysningen er åpen for alle fag og forskningsområder. Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner, utarbeidet av Universitets- og Høgskolerådet (UHR).

70 millioner, finansiert av Forskningsrådet, er øremerket klima- og jordsystemet.

Ytterligere 1000 millioner skal gå til banebrytende forskning innenfor alle fag og forskningsområder. Disse prosjektene finansieres gjennom Fellesløftet IV, som innebærer et samarbeid om finansiering mellom Forskningsrådet (Banebrytende forskning - FRIPRO) og forskningsorganisasjonene. Dersom du søker finansiering innenfor Fellesløftet, må du velge temaet banebrytende forskning i søknadsskjemaet.

For de øvrige utlysningene med frist 10. og 17. februar kan du være prosjektleder på kun én søknad. Denne begrensingen gjelder ikke for Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt. Du kan være prosjektleder på to ulike søknader til disse fristene dersom den ene er til Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt.

Dersom du mener søknaden er relevant for både Banebrytende forskning og Klima- og jordsystemet kan du velge begge tema. Det velger du i selve søknadsskjemaet (som blir klart 16. desember). Du må da være klar over at det er forskjell i krav som skyldes at Fellesløft IV kun gjelder for søknader til temaet Banebrytende forskning, og at du må beskrive relevans for temaet i eget vedlegg hvis du velger temaet Klima- og jordsystemet.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner. 

Fellesløft IV: Tema banebrytende forskning er kun åpen for søknader fra organisasjoner på denne listen som deltar i Fellesløft IV, dvs. norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Fellesløft IV er et spleiselag der hver institusjon selv finansierer halvparten av beløpet det er søkt om fra Forskningsrådet. Ledelsen ved hver institusjon må innen 17. februar 2021 sende en oversikt til Forskningsrådet (post@forskningsradet.no) over hvilke søknader institusjonen har sendt inn til Fellesløft IV, dvs. søknader til temaet banebrytende forskning. Søknader som ikke er ført opp i oversiktene fra institusjonene, vil vi be om at blir trukket.

Dersom du kun har valgt tema klima- og jordsystemet, er søknaden ikke aktuell for Fellesløftet IV og trenger ikke stå på slik oversikt. Dersom du mener søknaden din er aktuell for mer enn ett tema, velger du dette i søknadsskjemaet.

Krav til prosjektleder
Du må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen.

Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren eller i helseforetak, kan du også søke.

Krav til samarbeidspartner
Prosjektene skal være tverrfaglige og inkludere samarbeid mellom forskere fra forskjellige fag. Dersom samarbeidet er mellom forskere ved ulike institusjoner, skal institusjonene føres opp som samarbeidspartnere. Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte til et Forskerprosjekt.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i forskerprosjekter.

Prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartnere i prosjektet kan engasjere FoU-leverandører (underleverandør) til å levere FoU-tjenester eller bidra til gjennomføring av enkelte oppgaver i prosjektet.

Les mer om samarbeidspartnere og FoU-leverandører.

Se også informasjonssiden vår om statsstøtteregelverket.

En og samme aktør kan ikke inneha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Du kan søke om støtte til faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan få støtte til følgende kostnader:

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene som deltar i prosjektet. For doktorgradsstipend og postdoktorstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk.
 • Innkjøp av FoU-tjenester. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere kan sammen eller hver for seg kjøpe FoU-relaterte tjenester fra offentlige og private leverandører.
 • Utstyr. Dette omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden.

Omfang av støtte
Du kan søke om 12–25 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen.

Fellesløft IV: Dersom du velger tema banebrytende forskning skal søkt beløp (maksimalt 25 millioner) inkludere både Forskningsrådets finansiering og forskningsorganisasjonens eget bidrag til Fellesløft IV. Hele dette beløpet skal føres på "Forskningsrådet" i finansieringsplanen i søknadsskjemaet, og fordeles på de ulike budsjettpostene. Egenfinansiering utover institusjonens eget bidrag til Fellesløftet skal føres på "Egenfinansiering" i finansieringsplanen.

Hva kan inngå i den halvdelen av søknadsbeløpet som institusjonene selv skal dekke i fellesløftet?

 • FoU-midler fra næringslivet, organisasjoner eller andre eksterne kilder kan inngå, forutsatt at disse midlene ikke er ment å skulle brukes i et annet forskningsprosjekt.
 • Midler fra andre forskningsprosjekter finansiert av EU eller Forskningsrådet kan ikke inngå.
 • Arbeidsinnsats til ansatte i vitenskapelige stillinger i UH- eller instituttsektoren kan inngå, forutsatt at lønnsutgiftene for arbeidstiden som skal brukes i Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt, ikke dekkes med midler fra et annet forskningsprosjekt (jf. punktene over).
 • Bidrag fra samarbeidspartnere i form av "in kind"-bidrag (dvs. arbeidsinnsats eller andre tjenester) kan inngå

Forutsetning for støtte
Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner, utarbeidet av Universitets- og Høgskolerådet (UHR). 

Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. 

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet.

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder. 

Banebrytende forskning

Klima- og polarforskning

Klima- og jordsystemet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk, med unntak for beskrivelse av relevans for tema, som du kan skrive på norsk eller engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.07.2021 og 01.12.2021.
 • Du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2021.

Søknaden kan bli avvist dersom den ikke oppfyller kravene i listen over.

Obligatoriske vedlegg
Vedleggene skal skrives i fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.

 • Prosjektbeskrivelse, på maksimalt 15 sider
 • CV for prosjektlederen, på maksimalt fire sider
 • CV for de sentrale forskerne i det tverrfaglige samarbeidet, hver på maksimalt fire sider.
 • Hvis du velger tema klima- og jordsystemet, må du levere en beskrivelse av søknadens relevans for temaet. (Lastes opp under Attachments/Other items i søknadsskjemaet.)

Valgfritt vedlegg

 • Dersom du ønsker kan du legge ved forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet.
  • Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene ut fra disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Relevans for valgt tema

I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller prioriteringene i valgt tema i utlysningen.

Behandlingsprosedyre

Se en detaljert beskrivelse av behandlingsprosedyren her.

Forvurdering
Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, kan bli avvist.

Panelbehandling
Søknadene vurderes så av fageksperter, som senere samles i panelmøte og sammen blir enige om endelige karakterer for vurderingskriteriene og samlet vurdering og utarbeider omforente skriftlige vurderinger.

Porteføljevurdering 
Når vi prioriterer mellom søknader i arbeidet med innstillingen gjør vi en helhetlig porteføljevurdering som tar hensyn til følgende: 

 • karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene. Samlet karakter fra panelet tillegges mer vekt enn karakter for relevans. 
 • en god fordeling av prosjekter på temaets prioriterte områder
 • sammenhengen mellom søknadstilfang og kvaliteten på søknadene innenfor samme tema i andre utlysninger i 2021
 • eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen 
 • at prosjekter med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når søknadene ellers vurderes likt 

Forslag til innstilling legges fram for porteføljestyret, som har bevilgningsfullmakt.

Vær oppmerksom på at utlyst beløp, totalt og per tema, er et anslag over tilgjengelige midler. Endelige bevilgede beløp kan avvike noe fra anslaget.

Prosedyren vi beskriver kan bli noe endret som følge av situasjonen som korona-pandemien forårsaker.

Beslutning om bevilgning – tema banebrytende forskning/Fellesløftet IV:
Porteføljestyrene for Livsvitenskap, Naturvitenskap og teknologi og Humaniora og samfunnsvitenskap fatter endelig bevilgningsvedtak.

For universitetssektoren: Forskningsrådet sender rangeringslister og panelvurderinger for de rangerte søknadene til de respektive universitetene. Hvert universitet utarbeider en liste over hvilke søknader de mener bør innvilges. Porteføljestyrene fatter endelig bevilgningsvedtak basert på universitetenes lister. 

For andre forskningsorganisasjoner: På bakgrunn av rangeringslistene vil Forskningsrådet tilby de aktuelle organisasjonene å samfinansiere de høyest rangerte søknadene. Porteføljestyrene fatter endelig bevilgningsvedtak basert på organisasjonenes beslutninger.

Beslutning om bevilgning – tema klima- og jordsystemet:
Relevant porteføljestyre fatter endelig bevilgningsvedtak, på grunnlag av porteføljevurdering og innstilling utarbeidet av Forskningsrådet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.